ČETNICKÁ ABECEDA

Každý četník na zkoušku si musel během prvního roku své služby osvojit značné množství odborných vědomostí a dovedností, které byly nezbytné pro službu v četnickém sboru. Podmínkou přijetí do definitivního stavu a jmenování strážmistrem bylo úspěšné složení odborné zkoušky. Výuka odborných předmětů se opírala o příklady z praxe, jaké se ve výkonné službě denně vyskytovaly. Obdobným způsobem je pojata i Četnická abeceda.

Obálka knihy Četnická abeceda

Pro ilustraci uvádíme jednu ze dvacetiosmi povídek z uvedené knihy

C

Corpora delicti jsou předměty, na nichž nebo jimiž byl spáchán trestný čin, nebo jichž pachatel použil, nebo které zanechal na místě činu. Náleží sem veškeré stopy a věci, které od obviněného, poškozeného, svědků a znalců mají být poznány nebo shlédnuty. Nesmějí být nikdy ponechána v rukou pachatelů, spolupachatelů, svědků nebo nespolehlivých osob ani vrácena nebo vydána bez nařízení příslušného úřadu. Musí být chráněna tak, aby na nich nebyla provedena žádná změna, ani nebyla zaměněna, a proto musí být sepsána a pokud možno přesně označena a opatřena pečetí. Při zasílání musí být řádně zabalena, a to s ohledem na velikost a povahu předmětu. Zvláštní opatrnosti vyžadují předměty, na nichž lpí stopy krve. Jejich balení musí býti provedeno tak, aby se stopy třením neporušily.

 

Příklad první

 

Ve čtvrtek 6. února 1930 dopoledne bylo hajným Janem Podolákem na četnickou stanici Davle v politickém okrese Praha-venkov oznámeno vyloupení chaty v Zahořanském údolí u Libřice. Ze třímužové četnické stanice zde byl přítomen pouze strážmistr Jan Ptáček, který se dostrojil a po vyzbrojení se vydal v doprovodu hajného Podoláka na nedaleké udané místo.

Nejednalo se však o vyloupení jedné chaty, nýbrž chat devíti. Osada byla v zimních měsících opuštěna. Pouze v jedné z chat strážmistr doprovázený hajným zaslechl nějaké hlasy a zastihl zde dvojici mladíků. Ti uvedli, že se jmenují Richter a Novák, že jsou majitelé uvedené chaty a na chatě jsou teprve od včerejška. Kromě toho, aby dodali na své důvěryhodnosti, vyjmenovali majitele okolních chat. Přijeli již odpoledne a večer si zašli do místního hostince na pivo.

Strážmistru Ptáčkovi ale cosi nesedělo. Nešlo mu na rozum, že by mladíci v noci neslyšeli vylamování dveří sousedních chat. A navíc proč měli na stole velký džbán, když byli v hostinci na pivu?

Hajný Podolák totiž tvrdil, že včera odpoledne jím udaná chata rozhodně nebyla vyloupena, neboť její dveře nebyly na rozdíl ode dnešního rána poškozeny.

O sérii vyloupených chat musel strážmistr vyrozumět pátrací stanici u okresního četnického velitelství v Praze-venkově a vyžádat vyslání její hlídky. Požádal tedy hajného, aby setrval na místě, a sám se vydal zpět na četnickou stanici.

Cestou do četnických kasáren se zastavil v hostinci a zeptal se hostinského Palečka, zdali u něho byli včera večer dva mladíci se džbánem pro pivo. Hostinský však sdělil, že nikoliv, ale zeptal se, zdali džbán nebyl prasklý u ucha. Na to strážmistr přisvědčil, že ano. V tom případě se jednalo o džbán, který byl odcizen v chatě stavitele Knížka! Včerejší den bylo v hostinci na pivě pouze několik starousedlíků, ale rozhodně ne žádní mladíci.

Po telefonickém vyrozumění pátračky strážmistr Ptáček pospíchal co nejrychleji zpět do chatové osady.

Při bližším prohlédnutí vstupních dveří mladíky obydlené chaty zjistil, že jsou rovněž poškozeny. Požádal proto hajného, aby ještě vydržel na místě do příjezdu hlídky pátrací stanice. Dále mu sdělil své podezření, že nejde o majitele chaty, nýbrž se může jednat o samotné zloděje. Proto v případě pokusu o jejich útěk je potřeba využít všechny prostředky, jak mu zabránit.

Po příchodu dovnitř chaty se strážmistr opětovně přesvědčil, že džbán stojící na stole je skutečně u ucha prasklý, to znamená, že se jedná o corpora delicti.

Proto začal s mladíky odděleně hovořit a podařilo se mu zjistit, že se nejedná o Nováka a Richtera. Jeden tvrdil, že přijeli vlakem do Jarova a odtud pokračovali do Davle na lyžích, a naproti tomu druhý tvrdil, že vlakem jeli až do Líšnice. Strážmistr postupně zjistil, že se jedná o Františka Besperáta a Josefa Krňaneckého z Prahy a že nejsou majiteli uvedené chaty, nýbrž že se do ní vloupali, aby měli kde přespat. K zabránění jejich případnému útěku připoutal je odděleně svěracími řetízky.

Po několika minutách dorazilo na místo motorové kolo pátrací stanice řízené strážmistrem Františkem Trostem. Velitelem hlídky byl vrchní strážmistr Josef Jindrle, vedoucí síla pátrací stanice, a v postranním vozíku seděl strážmistr Ladislav Havlíček se soukromým služebním psem Gurtem.

Vrchní strážmistr Jindrle po obdržení hlášení od strážmistra Ptáčka rozdělil úkoly podřízeným a sám začal vyslýchat mladíky. Starší z nich, 19letý František Besperát byl zámečníkem a byl dokonce již jednou soudně trestán, a 17letý Josef Krňanecký byl holičským učněm a byl prozatím netrestaný.

Při podrobném ohledání chaty zde byly nalezeny prázdné lahve vína, dva balíky věcí odcizených v okolních chatách, přivázané již na sáňkách, a v pytlíku páčidlo, jehož rozměry se naprosto shodovaly se stopami u vypáčených zámků a závěsů u dveří vyloupených chat. Vše bylo strážmistrem Trostem vyfotografováno a podrobně popsáno a zakresleno.

Strážmistr Havlíček uvedl Gurta na stopu Besperáta a služební pes ji vypracoval k jednotlivým vyloupeným chatám v pořadí, ve kterém byly vyloupeny.

Motorové kolo pátrací stanice muselo odjet s postranním vozíkem plným corpora delicti, tj. věcí odcizených v okolních chatách, k okresnímu soudu ve Zbraslavi.

Sem byli spolu s obsáhlou zprávou o zatčení dodáni i Besperát s Krňaneckým, v jejichž bydlištích byly provedeny domovní prohlídky, při nichž byla nalezena řada předmětů, o nichž se dalo předpokládat, že pocházejí z trestné činnosti.

Nyní nastala pro pracovníky pátrací stanice mravenčí práce s prohledáváním přehledů činů, jejichž pachatelé nebyli vypátráni, a hledali v nich případy vyloupených chat, u nichž by mohli Besperát s Krňaneckým připadat v úvahu jako pachatelé. Na všechny četnické stanice v obvodu pražského krajského trestního soudu i na sousední pátrací stanice byly rozeslány pátrací oběžníky, které v kopii obdržely i bezpečnostní oddělení pražského policejního ředitelství a jemu podřízená okresní policejní komisařství.

Poškozeným krádežemi vloupáním do chat byly ukazovány fotografie věcí nalezených u obou zatčených, jak na místě činu, tak i v jejich obydlích.

Četnictvu se dokonce přihlásil hajný z Kamenného Přívozu, který dvojici usvědčil z toho, že krátce po Vánocích jeli v kánoích, jedné bílé a druhé modré, po Sázavě směrem od Senohrab.

Ve směru po proudu byli oba podivní kanoisté dále spatřeni v Malé Chuchli a u Barrandova dokonce uvízli v ledové tříšti. Požádali proto zde místního hostinského, že věci stěhují do Prahy, aby jim je na Sázavě někdo neukradl, zdali by si je u něho mohli uschovat a že se pro ně vrátí. Dobromyslný hostinský jim dokonce pomáhal balíky s věcmi vynosit do svého dvora. Odpoledne se pro věci mladíci skutečně vrátili ještě spolu se dvěma děvčaty, jedna byla černovlasá a druhá blondýnka. Odnesli si ale pouze pádla, lyže, balíky s dalšími věcmi, fotografický aparát a gramofon. Kánoe zde zanechali a doposud si pro ně nepřišli. Tudíž další corpora delicti, která byla dopravena ke zbraslavskému okresnímu soudu.

Následně bylo pátračkou zjištěno, že dvě podobné kánoe byly odcizeny krátce předtím ve Hvězdonicích a spolu s nimi i lyže, gramofon a další věci.

Přes veškerou snahu pracovníků pražské pátrací stanice se nepodařilo zjistit ani jedno z děvčat pomáhajících odnášet uloupené věci z barrandovského hostince.

V jedné z vyloupených chat Krňanecký dokonce odcizil revolver, který zakopal v lese mezi Jarovem a Zbraslaví. Na jím udaném místě byla zbraň pátračkou skutečně nalezena. Kromě zločinů krádeže a přestupků tuláctví se tudíž Krňanecký dopustil i přestupku zbrojního patentu.

Mezi odcizenými věcmi byly například kladivo, tenisové míčky, plášť, kuchyňské nářadí, zelené dámské plavky, pyjama, suchá baterie, rybářský prut, tři páry lyží, hrnky, záclony, boxovací rukavice, kabát, polštáře, gramofon a fotografický aparát. Přes veškerou snahu se ale většinu ve vyloupených chatách odcizených věcí četnictvu nepodařilo vypátrat.

Pražská pátrací stanice po několikatýdenním vyšetřování usvědčila dvojici mladíků, kteří propadli tuláctví, celkem ze čtyřiceti případů vloupání do chat v Posázaví a v Povltaví s celkovou škodou přesahující částku 30.000 korun.

Kromě Zahořanského údolí Besperát s Krňaneckým působili i v Cikánské rokli u Hradových Střímelic, v Kamenném Přívozu, Zlaté řece, Měsíčním údolí, Dubsku u Senohrab, u Struhařova, Krytiny, Chocerad, v Tichém u Hvězdonic.

V jednací síni senátu krajského trestního soudu v Praze byla dozorci corpora delicti vyrovnána na několika stolech a místnost tak spíše, než soudní budovu připomínala vetešnický krám.

Poškození krádežemi vloupáním do chat, mezi nimiž byli i kromě již zmíněného stavitele úředníci, živnostníci, dělníci, profesorka, sazeč, školník, zlatník, a dokonce i advokát, přímo před soudním senátem označovali mezi vystavenými corpora delicti věci jim patřící.

Soud na konci měsíce června 1930 uznal mladíky vinnými z krádeží věcí za 19.000 Kč a odsoudil již jednou soudně trestaného Františka Besperáta na 8 měsíců a dosud zachovalého Josefa Krňaneckého na 5 měsíců těžkého žaláře, oba nepodmíněně.

 

Příklad druhý

 

Strážmistr Ladislav Stránský byl nejmladším z osazenstva sedmimužové četnické stanice v okresním městě Benešov. V neděli 9. září 1928 měl volno před noční službou a jelikož staniční kuchařka měla volno také, rozhodl se pro nedělní oběd v místním hostinci u nádraží.

Výjimečně nešel v četnickém stejnokroji, nýbrž v občanském oděvu. Během konzumace oběda zpozoroval komunikaci obědvajícího mladíka, který zřejmě nebyl spokojen s jídlem, s hostinským, který se mu velice omlouval.

Po chvíli si strážmistr Stránský uvědomil, že tohoto mladíka již viděl v jedné pražské restauraci, bylo to v době, kdy byl ještě četníkem na zkoušku a absolvoval u doplňovacího oddělení zemského četnického velitelství pro Čechy školu pro výcvik četníků na zkoušku. Byla to naprosto stejná situace jako tehdy. Komunikace zákazníka s číšníkem a následná číšníkova omluva.

Když mladík hostinec opustil, zeptal se strážmistr hostinského, který o něm věděl, že se jedná o příslušníka četnictva, co se stalo. Hostinskému se nejprve nechtělo o věci hovořit, ale po chvíli se strážmistr Stránský dozvěděl, že mladík ve svém jídle nalezl mrtvého švába! Hostinský se dušoval, že se mu obdobná situace nestala za celou řadu let, co hostinec provozuje. Proto se zákazníkovi omluvil a samozřejmě že po něm nežádal zaplacení úhrady za konzumaci, i když jídlo bylo téměř celé snědeno.

Strážmistr pojal podezření, zdali se nejedná o nějakého podvodníka, neboť podvodníci při své činnosti využívají různých triků a úskoků, jak jim bylo přednášeno učiteli v nedávno dokončené četnické škole.

Přestože měl ještě volno před službou, vrátil se nejkratší cestou zpět do četnických kasáren. Zde se rychle ustrojil a po sdělení svého podezření pohotovostnímu četníku štábnímu strážmistru Josefu Puhlovskému se po vyzbrojení vydal pátrat po podezřelém mladíkovi.

Dostihl ho nedaleko za Mariánovicemi. Na četníkův dotaz mladík sdělil, že se jmenuje Karel Domin, že je mu 21 let a že je vyučeným brusičem skla, ale jelikož přišel o práci, tak chodí krajem a práci si takto hledá.

Podle strážmistrových znalostí v bezprostředním okolí Benešova žádná sklárna není, a proto se rozhodl podstoupit případné riziko neúspěšné osobní prohlídky vykonané u bezúhonné osoby.

Z výrazu mladíkovy tváře nebylo vidět žádné rozrušení z četníkova jednání, snažil se chovat jakoby nic.

Kromě domovského listu vydaného obecním úřadem v Železném Brodě a výučního listu brusiče skla vydaného tamním mistrem, zavíracího nože, 18 korun a 60 haléřů u sebe měl mladík krabičku zápalek. Ta strážmistra Stránského zaujala svojí nepatrnou vahou a po zatřepání s ní se neozval charakteristický zvuk zápalek, nýbrž drobné zašustění. Po otevření krabičky zde ke strážmistrovu překvapení nebyly, jak by se dalo předpokládat, zápalky, nýbrž několik mrtvých švábů!

V tom okamžiku strážmistru Stránskému došlo, jakou fintu mladý podvodník používá. Do svého jídla nepozorovaně před ukončením konzumace zamíchá mrtvého švába a zinscenuje nenápadný skandál, který se personál samozřejmě snaží v tichosti vyřešit. Mladík se tak najedl bez placení a odchází z hostince, a ještě s omluvou.

To byl důvod pro zadržení Karla Domina a jeho dopravení k benešovskému okresnímu soudu. Spolu se zprávou o zatčení byla předána corpora delicti, krabička od zápalek s 9 kusy mrtvých švábů.

Druhý den byl na všechny četnické stanice v Čechách a Policejnímu ředitelství v Praze rozeslán pátrací oběžník s popisem podvodů používaných Karlem Dominem.

Kromě majitele benešovské nádražní restaurace bylo zjištěno dalších osmnáct případů, z toho čtyři v Praze. V některých případech měl Domin kromě bezplatné konzumace i nějaké to přilepšení či nápoj navíc nebo jako odškodné dostal jednou od zahanbeného restauratéra dokonce pětikorunu.

ČA 06 –

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého ČETNICKÁ ABECEDA, vydané před několika dny v Nakladatelství  Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz Kniha je k dostání u všech knihkupců, rovněž na www.megaknihy.cz nebo www.kosmas.cz.  Kniha bude vydána i v elektronické podobě, stejně jako všechny, i již rozebrané tituly, které jsou k dostání na www.kosmas.cz

Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Nová kniha Michala Dlouhého – ČETNICKÁ ABECEDA

Další kniha úspěšného spisovatele a vrchního policejního rady Michala Dlouhého „ČETNICKÁ ABECEDA“,  vyjde 29. 4. 2021  v Nakladatelství Jindřich Kraus – Pragoline.

Kniha bude obsahovat 28 kapitol dle písmen abecedy od A do Ž. Každá kapitola bude zahrnovat encyklopedický výklad pojmu například Anonymní udání, Bezpečnostní rozhlas, Corpora delicti, Četnická výzbroj atd. a dále bude uvedený pojem ilustrován na dvou praktických příkladech. Právě dle praktických příkladů se vyučovalo na četnických školách a v četnických vzdělávacích kursech.

JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.- duchovní otec Četnických humoresek, autor knížek o četnících. Spolupracoval také na dalším seriálu Zločiny Velké Prahy, který nedávno premiérově odvysílala ČT 1

Anotace:

Každý četník na zkoušku si musel během prvního roku své služby osvojit značné množství odborných vědomostí a dovedností, které byly nezbytné pro službu v četnickém sboru. Podmínkou přijetí do definitivního stavu a jmenování strážmistrem bylo úspěšné složení odborné zkoušky. Výuka odborných předmětů se opírala o příklady z praxe, jaké se ve výkonné službě denně vyskytovaly. Obdobným způsobem je také pojata kniha Četnická abeceda.

JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Knihu Michala Dlouhého  „ČETNICKÁ ABECEDA“, vydanou v Nakladatelstvím Jindřich Kraus – Pragoline, můžete zakoupi přímo v nakladatelství – www.jindrichkraus.cz

Kniha bude také k dostání u všech knihkupců a nawww.megaknihy.cz

Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webuwww.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý.

 

Foto: archiv – Nakladatelství Jindřich Kraus – Pragoline,  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

 

ČETNICKÉ ERFOLGY – Michal Dlouhý

Nová kniha spisovatele Michala Dlouhého „ČETNICKÉ ERFOLGY“, před několika dny vyšla v Nakladatelství Jindřich Kraus – Pragoline.

AnotaceČETNICKÉ ERFOLGY

Slovo „erfolg“ bylo pro příslušníka četnického sboru doslova zaklínadlem a prokletím zároveň. Kýžený „úspěch“, to byla věc, pro niž byl četník nucen a mnohdy i ochoten doslova vypustit duši. Kniha obsahuje půl kopy povídek popisujících případy vážné, veselé, ale i případy pro četníka samotného s tragickým koncem, které řešilo četnictvo na našem území v období monarchie, republiky a za okupace.

Kniha je k dostání u všech knihkupců a nawww.megaknihy.cz  a byla vydána i v elektronické podobě, která je k dostání nawww.kosmas.cz. Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webuwww.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý. Samozřejmě knihu zakoupíte přímo  v Nakladatelství Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz

JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

 

FOTO:   archiv – Nakladatelství Jindřich Kraus – Pragoline

Cukrářský mág JOSEF MARŠÁLEK vydal sladkou „covidovou“ knihu, která tu ještě nebyla! Křtili mu ji Bílá, Bebarová, Konvalinková, Křížková i Kopta!

Moje sváteční pečení. Tak se jmenuje nový knižní počin cukrářského mága JOSEFA MARŠÁLKA, který vydalo nakladatelství XYZ z řady Albatros Media. Publikace plná stylových receptů, nádherných fotografií a nečekaných chutí vznikala netradičně. Snad i proto je naprosto unikátní! Křtu této sbírky receptů na cukroví a zákusky, v pražském Divadle Lucie Bílé, se jako kmotry zúčastnily dámy, které mají rády vše, co je obsahem nové knihy. Zpěvačka a „principálka“ Lucie BÍLÁ, herečka Tereza BEBAROVÁ, herečka Naďa KONVALINKOVÁ a zpěvačka Hanka KŘÍŽKOVÁ. Jako moderátor-kmotr a patron přišel herec a muzikant Václav KOPTA.

„Přemýšlíte, jak dodat svátečnímu pečení jiskru? Zkuste tentokrát rozvonět svou kuchyni trochu jinak! V šedesáti unikátních receptech inspirovaných mým dětstvím, zážitky z cest i aktuálními světovými trendy vám ukážu, jak z klasického cukroví udělat něco výjimečného. Podělím se s vámi také o své tajné tipy, takže společně zvládneme cukrařinu špičkové úrovně přímo u vás doma. Pojďme se do toho pustit – sladce, s láskou a společně,“ lákal cukrář Josef Maršálek nejenom hosty „komorního“ křtu (s ohledem na covidová opatření), ale láká především všechny, kteří si knihu už pořídili nebo pořídí.

Už nyní je knižní novinka u prodejců označena jako „bestseller“ a mnohde je dokonce vyprodána.

„Když jsme se v únoru pozdě odpoledne s mým partnerem Petrem vraceli domů z třítýdenní cesty po Indii, byl první výtisk mé knihy Moderní česká cukrařina beznadějně vyprodán  a s napětím se čekalo na druhý dotisk. Muselo se to stihnout docela rychle, neboť na konci února se měl oficiálně konat její křest. Kmotrou byla sama Lucie Bílá a křtem provedla milovaná Terezka Bebarová. Ještě jsme se ani nedostali z jetlagu a první ranní e-mail byl od Lindy                       z Albatrosu. A že by byli rádi, kdybych pro ně napsal další cukrářskou knihu. Nemuseli mě dlouho přemlouvat, protože jejich přáním byla kniha Vánoční. A já Vánoce, a celý ten rumrajs kolem nich, miluji,“ nastínil vznik nové knihy autor a cukrář v jedné podobě. Nemožné se stalo skutkem a celá kniha byla nafocena za rekordně krátký čas.

„Mám z toho velkou radost. Kniha vznikala primárně v první koronavirové době u nás doma. Od 18. do 21 dubna jsme pět dní se skvělou fotografkou Maruškou Bartošovou u nás doma fotily, tedy čtyři a pátý jsme si udělali mejdan. Díky části mé rodiny, Petrovi a přátelům, jsme naprosto skvěle zvládli zrealizovat ty desítky dezertů. Protože nebylo v našich silách to všechno sníst, měla se řada našich sousedů na jaře velmi dobře…,“ vzpomíná s úsměvem Josef Maršálek.

Také kmotři se svěřili se svými pocity, když knihu poprvé viděli a drželi v ruce: „Já chci Pepíčkovi moc poděkovat, že si na křest, i když v „omezeném režimu“ vybral naše divadlo, protože nám diváci moc chybí a jsem ráda, že alespoň takhle máme možnost se sejít a vidět se. Já tu jeho novou, krásnou knihu už mám a miluju ji. Jsem člověk, co si nepamatuje vůbec nic, ale co se napíše, nemusí se pamatovat. Já přeji hodně nadšených čtenářů a ať z ní mají takovou radost, jako mám já,“ svěřila se principálka divadla, zpěvačka Lucie Bílá.

„Co popřát mému kamarádovi, kolegovi, s nímž nejenom že jsme dělali a zase budeme dělat pořad Peče celá země, ale realizujeme náš vlastní pořad. Mnoho těch receptů znám z reálu, protože Pepa je prostě opravdu cukrářský kouzelník. Snad jen, aby je nepotkalo to, co mě, že od doby, kdy spolu pečeme, točíme, tak jsem nabrala nějaké to kilo navíc, a co teď s tím, že?,“ podotkla s humorem a úsměvem Tereza Bebarová.

„Já přeji, aby recepty-to cukroví, které je v této knížce, zavonělo v každé domácnosti. Protože to nejenom vypadá, ale i chutná úžasně. Pepa totiž dneska přinesl na křest vzorečky a tomu se prostě nedá odolat,“ svěřil se zpěvačka a herečka Hanka Křížková.

Její kolegyně a kamarádka, herečka Naďa Konvalinková měla typicky předvánoční přání. „Já bych popřála hlavně stále tolik energie a nápadů, a nám všem, kteří tohle cukroví, zvláště teď před a o svátcích budeme ochutnávat, aby po něm zůstala jen tak skvělá chuť a ty kalorie mizely… Říká se, že Vánoce jsou svátky zázraků, tak třeba se nějaký stane a kilíčka nám nahoru nepůjdou,“ usmívala se.

Doplnil jí herec, hudebník a moderátor Václav Kopta. „Přeji nejenom knize, ale i Pepovi, aby ta energie a nápady byly stále vzrůstající, protože talent a sílu na to máš. A taky přeju Albatrosu, aby vznikaly další takové skvělé knížky a budeme se na ně moc těšit.“

V příštím roce chystá Česká televize již 2. sérii skvělé kulinářské show Peče celá země a opět  u toho budou právě Josef Maršálek, Tereza Bebarová a Václav Kopta.

„Moc se na to těšíme a jsme sami zvědavi, jaké další talenty z té soutěže vyjdou. Jsme národ nesmírně šikovných a kreativních lidí, což ostatně poznáváme s Pepou i teď, když točíme náš nový „hobby a mňam“ pořad Čas na TE.BE, který vysílají TV Mňam a TV Hobby, a kde kromě pečení dáváme prostor i šikovným kutilům nebo rukodělným nadšencům,“ podotkla Tereza Bebarová.

Vzkaz Josefa Maršálka pro ty, kteří drží v rukách Moje sváteční pečení:

Držíte v rukou nádhernou knihu, která vznikla v kreativním prostředí a kterou tvořili lidé, kteří vědí, co dělají. Nenechte ji zapadlou někde v polici mezi ostatními knihami, ale opravdu si ji užijte. Tak jako my všichni, když jsme ji tvořili.

Foto: Jaroslav Hauer

Říkej si tu řeč

Právě vychází nová kniha pro ty, co chtějí být úspěšní v různých oborech společnosti a chtějí správně používat svoji řeč.
Kniha se jmenuje „Říkej si tu řeč“. Bude k dostání u všech dobrých knihkupců, nebo přímo v Nakladatelství PRAGOLINE – Jindřich Kraus.
Cena knihy je 149,- Kč a můžete si ji objednat na jk.artstar@volny.cz nebo na telefonním čísle +420 602 255 561. Po uhrazení na účet nakladatelství, dodání bez dobírky, pouze zaplatíte cenu poštovného a balného 65Kč!

Anotace

Kniha “Říkej si tu řeč“ je souhrnem hlasových cvičení a návodů, vhodných pro budoucí herce, moderátory, zpěváky, ale i pro všechny, kteří chtějí správně mluvit českou řečí a chtějí ji také správně vyslovovat.
U některých jedinců by se mohla jejich pomocí včas diagnostikovat vada řeči, opakovaná cvičení také mohou pomoci v jejím odstraňování.
Jazykolamy jsou úžasnou kapitolou, která pobaví všechny generace a můžou se tak stát nepostradatelným pomocníkem při školní a odborné výchově nebo soukromé výuce dětí i mladých talentů. Tato publikace vás bude provázet po celý život. Autor, díky těmto hlasovým cvičením a návodům zvládl napravit pár mírných vad řeči, a stal se profesionálním zpěvákem a moderátorem. Texty jsou vybrány z písní a říkadel Karla Jaromíra Erbena, z poezie Vítězslava Nezvala, Christiana Morgensterna a Williama Shakespeara. Ostatní texty jsou čerpány z lidové tvorby a z literatury autora. Přejeme všem čtenářům mnoho zábavných a příjemných chvil s touto knihou a s její pomocí k získání velkého obdivu a úspěchu u ostatních.

Kniha vydaná Nakladatelstvím Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz Kniha je k dostání u všech knihkupců

Foto: Nakladatelství Pragoline – Jindřich Kraus

 

Jan Dědina – malíř

U příležitosti stého padesátého výročí narození malíře Jana Dědiny, vydalo péčí města Nymburk nakladatelství Ivan Ulrych – Vega-L publikaci Jan Dědina – malíř.

Její křest se měl za přítomnosti Mistrových vnuček uskutečnit začátkem října, leč kvůli pandémii byl odložen. Snad se podaří ho opožděně uskutečnit.

Ač je kniha velkého formátu v měkké vazbě, lze o ní říci, že je náležitě reprezentativní.

Alžběta Semrádová (Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice) se úkolu představit významného člena české umělecké družiny v Paříži na přelomu 19. a 20. století zhostila velmi dobře. Vedle líčení Dědinova života, jehož druhá třetina byla mimořádně dobrodružná, se věnuje rozboru jeho tvorby, od studentského hledání, přes pařížskou kapitolu, kdy se živil především jako ilustrátor, umění všedního dne s tvorbou plakátů, reklam a pohlednic, až po zralou tvorbu v kresbě i malbě, kterou završil obrazy s náboženskou a duchovní tematikou.

Kniha je vybavena sedmi desítkami kvalitně vytištěných reprodukcí Mistrových obrazů, skic a kreseb a šesti dokumentárními fotografiemi. O jejich kvalitní reprodukce a grafické uspořádání knihy se postaral Tomáš Kukal.

Jan Dědina (* 1. 9. 1870, † 14. 1. 1955) se narodil ve Strakách na Nymbursku. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu a Akademii výtvarných umění v Praze (1893). Byl žákem Maxmiliána Pirnera, Františka Sequence, Julia Mařáka a Josefa Václava Myslbeka. Po ukončení studií musel narukovat do rakouské armády, z níž dezertoval do Itálie. Později přesídlil do Paříže. Pracoval jako ilustrátor časopisu Le Monde illustré a knih pro pařížská nakladatelství. Kolem roku 1900 by již významným členem české umělecké kolonie v Paříži. Mezi jeho přátele patřili Luděk Marold, Karel Špillar či Alfons Mucha, stýkal se s Rodinem, Bourdellem či Toulose-Lautrecem. Po patnáctileté emigraci se na základě amnestie v roce 1908 vrátil do Nymburka. Již po roce Dědina vystavoval v Mladé Boleslavi, později v Českých Budějovicích, Poděbradech, Turnově, Nové Pace, Nymburce… Po čtyřech letech přesídlil do Prahy. Ve 30. letech si v Tatobitech v Českém ráji zřídil ateliér. Je autorem plakátů, ilustrátorem řady knih, malířem portrétů a krajin. Jeho obrazy vlastní i galerie v Louvru. Čestné místo v jeho díle zaujímá cyklus kreseb a obrazů ze života Mistra Jana Husa a jeho duchovního odkazu.

Zemřel v Tatobitech, pochován je v Nymburce.

„Jan Dědina byl bezpochyby výraznou osobností české umělecké scény počátku 20. století,“ napsala Alžběta Semrádová.

Kromě knihy vydalo město Nymburk nástěnný kalendář pro rok 2021 s reprodukcemi Dědinových pohlednic ze soukromé sbírky – s jeho fotografickým portrétem z roku 1898 v pařížském ateliéru na titulní straně.

Oba tyto mimořádné tisky jsou v prodeji pouze v Infocentru na nymburském náměstí. Kniha za 250 Kč, kalendář za 120 Kč.

Autor: Honza Řehounek

 

Vyšla kniha věnovaná Slavnostem sněženek

Po knize Slavnosti sněženek – lidské osudy a odhalená tajemství v Hrabalově Kersku, která vyšla v roce 2014, přichází nyní Bronislav Kuba s jejím volným pokračováním Slavnosti sněženek – setkání s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem.

Bronislav Kuba, jenž má kořeny na Valašsku ale již od roku 1989 žije v Polabí, je profesí keramik. V Kersku má keramickou dílnu, v níž vyrábí krásnou, především figurální keramiku, a s manželkou provozuje Lesní ateliér Kuba s prodejnou a malou výstavní síní. Zde se snaží kromě své práce a tvorby svých přátel udržovat a propagovat jméno Bohumila Hrabala. Svojí tvorbou, prodejem knih, výstavami, publikováním a rovněž spolupořádáním setkání Hrabalovo Kersko.

Spisovatel tady v nevelké chatě žil a tvořil v letech 1965–1997 a Kersko je s jeho jménem neodmyslitelně spojeno, a to zejména v souvislosti s Menzelovým filmem Slavnosti sněženek.

A právě k tomuto filmu, ale i filmům dalším, se vztahuje Kubova kniha. V pětačtyřiceti rozhovorech (z let 2017–2019) s lidmi z filmu, divadla a televize, s lidmi z výtvarného a literárního světa a s lidmi z Hrabalova okolí.

V první části knihy můžeme nahlédnout do vztahu k Bohumilu Hrabalovi a jeho dílu např. ve vyznání herečky Magdy Vášáryové (Maryška z Postřižin), Jaromíra Šofra (kameraman řady filmů podle Hrabalových literárních předloh), zpěváka a herce Václava Neckáře (Miloš Hrma z Ostře sledovaných vlaků, Pavel Hvězdář ze Skřivánků na niti), zpěvačky a herečky Nadi Urbánkové (Viktoria Freie z Ostře sledovaných vlaků, Lenka ze Skřivánků na niti), bulharského herce Ivana Barneva (Jan Dítě z Ostře sledovaných vlaků), herce Petra Bruknera (traktorista Janeček ze Slavností sněženek), herečky Ivy Hüttnerové (Pepin z divadelního představení Postřižiny v divadle Rubín), herce Josefa Dvořáka (Pepin z Tanečních hodin pro starší a pokročilé)…

V druhé části na Hrabala vzpomínají např. literární historik Radko Pytlík, nymburský básník Jiří Teper, akademický sochař Aleš Hnízdil (autor pomníku na Hrabalově hrobě), spisovatelka Zuzana Maléřová, slovenský spisovatel Peter Pačaj, maďarský bohemista László Polgár…

Z přátel a obdivovatelů pana spisovatele, kteří zavzpomínali, lze jmenovat např. jeho kerského souseda Zdeňka Eliáše, jeho přítele, vozíčkáře, Pavla Misíka, zakladatelku fecebookového profilu Svět Hrabal Evu Tomkovou, polského „hrabalovce“ – námořního kapitána v. v. Ryszarda Borowskiho, Helenu Liptákovou, ředitelku Městské knihovny v Nymburce a jednu z organizátorek Hrabalova Kerska, publicistu Ivana Kotta – Hrabalva spolustolovníka od Zlatého tygra, Františka Sýkoru, kurátora expozice Bohumila Hrabala v nymburském muzeu…

Je třeba ale říci, že kniha v žádném případě nepotěší pouze „hrabalovce“. Kulturním přesahem všech zpovídaných vypovídá o literatuře, divadle, filmu i obecně o kulturní atmosféře druhé poloviny dvacátého století, a navíc je okořeněná spoustou krásných historek.

Knihu lze koupit v Lesním ateliéru Kuba v Kersku, případně v Turistickém informačním centru v Nymburce.

Autor: Jan Řehounek

Na vtipné autory čeká Cena Miloslava Švandrlíka

Obec spisovatelů České republiky za spolupráce s Městskou částí Praha 11 vyhlašuje osmý ročník prestižní soutěže Cena Miloslava Švandrlíka o nejlepší humoristickou knihu roku.  Do soutěže se přijímají publikace českých autorů poprvé vydané v kalendářním roce 2019.  Romány, povídkové soubory a další prozaické žánry mohou přihlásit nakladatelství nebo sami autoři do 15. září 2020. Knihy, které  musí mít kód ISBN,  je třeba  zaslat v elektronické podobě (např. pdf, epub…) na email svandrlikovacena@obecspisovatelu.cz. a zároveň jeden výtisk  na adresu  uvedenou na www.obecspisovatelů.cz.  Mezi vítězi v minulých letech figurovali  Zdeněk Svěrák, Evžen Boček či Rudolf Křesťan. V loňském roce zvítězil Ivan Kraus, ale mezi oceněnými zazněla i další zvučná jména, např. Ivan Mládek, Michael Třeštík, či Daniela Kovářová. Také vítěze letošního ročníku bude vybírat porota z řad renomovaných spisovatelů a kritiků. Do jejího čela byl vybrán novinář a spisovatel PhDr. Lubor Falteisek. Vítěz letošního ročníku cenu převezme  24. listopadu v KC Zahrada na pražském Chodově.

Podrobnosti k soutěži najdete na internetových stránkách Obce spisovatelů České republiky  (obecspisovatelu.cz)

Autor: Jaroslava Pechová

Foto: Obecspisovatelu.cz

Nová kniha ŽIVOT V POZLÁTKU je tu, autorkami jsou Ilona Golovleva a Marie Formáčková

Právě vychází knižní novinka v Nakladatelství Jindřich Kraus – Pragoline – „ŽIVOT V POZLÁTKU“, autorky: Ilona Golovleva a Marie Formáčková. Obálku vytvořila výtvarnice Alexandra Hejlová.

Anotace:
Autentický příběh a dokument vystudované módní návrhářky, která se zapletla se vším, čemu se obvykle většina lidí vyhne. Pracovala ve vykřičeném domě jako bordelmamá, provdala se za ruského mafiána a po mnoha pádech takřka na samé dno se znovu a znovu zvedala vstříc novým dobrodružstvím. Nikdy ovšem neztratila nadhled, smysl pro humor a víru v lepší budoucnost. To všechno obsahuje její příběh, plný dobrodružství, napětí, zvratů a odvážných svědectví o politice a mafii na konci 20. století.

Cena knihy: 220,- Kč

Knihy můžete objednávat přímo v Nakladatelstvím Jindřich Kraus – Pragoline www.jindrichkraus.cz a také u všech známých knihkupců.

Autor: Alexandra Hejlová
Foto: Nakladatelství Jindřich Kraus – Pragoline

Nový román Markéty Harasimové: Právě vychází Doktorka Viktorie!

DOKTORKA VIKTORIE je psychologický krimithriller z lékařského prostředí spisovatelky Markéty Harasimové, který právě vychází.

Markéta Harasimová začala knihy vydávat už během studií. Dnes se literární tvorbě věnuje na plný úvazek, stala se televizní a divadelní scenáristkou a vystupuje se svým kulturním programem pro děti i dospělé. Spolupracuje s řadou známých osobností a založila vlastní nakladatelství MaHa, kde vychází díla její i jiných českých autorů. Autorčina tvorba je laděna romanticky a detektivně; často jde až na hranici thrilleru. Tíhne k akci, pádným dialogům a emotivním situacím. Z tvorby Markéty Harasimové můžeme jmenovat romány pro ženy Rozcestí, Miriam, Nejkrásnější dar, Osmnáct, nebo erotické krimithrillery Sametová kůže, Mrazivé hry, Purpurové doteky. Dále pak psychologický thriller Vůně noci, Černá vdova či Hedvábná past, případně mysteriózní romány Poháry touhy a Potemnělý ráj. Na kontě má také interaktivní knížku pro děti Z deníku kočičky Ťapičky, k níž právě vzniká pokračování. Doktorka Viktorie je její dvacátou knihou. www.marketaharasimova.cz

Markéta Harasimová

Anotace knihy  DOKTORKA VIKTORIE

Viktorie obětovala soukromý život poslání lékařky, které pro ni znamená víc než rodina. Kvůli práci se dokonce vzdala i vlastního syna a po krachu manželství věnuje čas výhradně kariéře. Když je však za záhadných okolností brutálně zavražděna její kolegyně, otřese se Viktoriin svět v základech. Policie totiž přichází s hypotézou, že pachatel zaměnil oběti a mrtvá měla být právě ona. Motiv? Neznámý. Situaci přiostří bomba instalovaná v autě dalšího lékaře z nemocnice, ve které je Viktorie zaměstnaná. Dvě zdánlivě nesouvisející vraždy způsobí mezi personálem kliniky poplach a mladá lékařka začíná navzdory své tvrdé povaze propadat panice. Tragické události ale nekončí. Umírá další mladá žena a následně se obětí útoku stává také hlavní hrdinka. V přímém ohrožení života Viktorie pochopí, že honba za kariérou a věhlasem ji připravila o to nejcennější – lásku a dítě.  Bohužel jí však zbývají pouhé minuty a ona už své chyby možná nikdy nenapraví.

Vydává Nakladatelství MaHa, Kuberova 1345/1, 693 01 Hustopeče

Objednávejte na:

redakce@nakladatelstvi-maha.cz,  marketa@marketaharasimova.cz

www.nakladatelstvi-maha.cz, www.marketaharasimova.cz

Autor:   zpracovala Alexandra Hejlová

Foto:  archiv Markéta Harasimová