Nejnavštěvovanější místo v Praze je obora Hvězda

Text a fotografie: Jana Tesaříková

Co by tomu řekl Ferdinand I. Hasburský, kdyby mi v oboře místo vysoké zvěře běhali běžci.

Obora Hvězda se nachází na katastrálním území Liboc. Její rozloha je 85,6 ha a jsou zde dřeviny 8. věkové třídy, tedy stáří nad 140 let. Lesní porosty činí 76,2 ha a nelesní např. louky, cesty nebo vodní plochy 9,4 ha. Vlastníkem lesa je hlavní město Praha zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP. Údržbu provádí Lesy hl. m. Prahy. Je to památkově chráněné území, park celopražského významu a přírodní památka podle zákona zákona 114/1992 Sb.

 

Oboru založil v roce 1534 Ferdinand I. Hasburský. V oboře je letohrádek na půdorysu šesticípé hvězdy. Letohrádek později věnoval potomek Ferdinand II své lásce, krásné dceři kupce Filipíně Welserové. Je známo, že Filipína nebyla dostatečně urozená pro sňatek s arcivévodou. Přesto se s ní Ferdinand tajně oženil a až do smrti nesli břímě z neuznání sňatku ze strany Hasburků a i papeže.

Zvěři zde bylo velmi mnoho, nejvíce zajíci. Do obory se tedy dovezli srnci a jeleni z obory Jaroslava Pernštejna, pak prasata, bažanti. Chovali se zde koně, divoké husy, kachny a další ptáci.

Nyní oboru Hvězdu místo zvěře hojně využívají běžci, cyklisti a v zimě běžkaři. Konají se zde různé kulturní a sportovní akce. Je zde vybudovaná naučná stezka, který má 14 stanovišť. Najdeme zde dětská hřiště, piknikové místa nebo také místa na cvičení. Největší dominantou je letohrádek Hvězda, který je zpřístupněn veřejnosti a to od dubna do října. Dále v oboře je celkem 9 památných stromů, z toho se 5 stromů nachází blízko Libocké brány, jedná se o skupinu jírovců a jejich staří se odhaduje na 270let. Další 3 jsou buky lesní z roku 1763 a poslední je úctyhodný dub zimní, poblíž severozápadní cesty, jeho stáří je odhadováné na 220 let. Je to jediný památný dub zimní na území Prahy.

Určitě pokud nevíte kudy kam, zavítejte do obory Hvězda.

Komentáře z facebooku