Četnická abeceda D: Daktyloskopie – Michal Dlouhý

D

Daktyloskopie je zkoumání a porovnání otisků prstů za účelem zjištění totožnosti. Jako ústředna pro daktyloskopickou službu četnictva bylo v roce 1922 u Poznávacího úřadu policejního ředitelství v Praze zřízeno zvláštní četnické oddělení. Zároveň byla vydána Instrukce pro daktyloskopickou službu četnictva. Toto oddělení vyřizovalo za využití Ústřední daktyloskopické stanice pro Československou republiku při pražském policejním ředitelství veškerá podání z celého území státu týkající se četnické daktyloskopické služby, podávalo znalecké nálezy a posudky a jednotně řídilo četnickou pátrací službu. V roce 1928 se stalo součástí Ústředního četnického pátracího oddělení.  Od roku 1925 jsou jednotlivé četnické stanice vybavovány daktyloskopickými soupravami k vyhotovování daktyloskopických karet a zajišťování daktyloskopických stop.

Příklad první

 Ve čtvrtek 1. července 1937 okolo 19. hodiny do staniční kanceláře třímužové četnické stanice Karlovec v politickém okrese Moravský Beroun přiběhl uřícený mladík. Než se vůbec stačil přítomný štábní strážmistr Ladislav Hynek zeptat co se děje, mladík na něj doslova vychrlil, že jej posílá starosta z Nové Pláně, jelikož tam zavraždili starého uhlíře Aschera.

Štábní strážmistr Hynek ihned věděl, o koho se jedná, neboť uhlíře žijícího v dřevěné boudě na samotě v lese u Nové Pláně zná snad úplně každý. O tak závažném případu musel vyrozumět velitele četnické stanice vrchního strážmistra Františka Žáčka, který byl spolu s posledním příslušníkem stanice štábním strážmistrem Richardem Křístkem na večeři v nedalekém hostinci. Požádal tedy posla, aby šel s ním a mohl tak veliteli četnické stanice osobně dopodrobna říci, co se stalo.

Dvojici četníků potkali právě v okamžiku, když po večeři opouštěli hostinec. Posel sdělil, že je synem obecního starosty a ví pouze to, že uhlíř Jan Ascher byl ve své boudě zavražděn a že on má dojít pro četníky.

Vrchní strážmistr Žáček po návratu do četnických kasáren ihned telefonicky požádal velitele četnické stanice Dvorce praporčíka Jana Neisera, aby o případu vyrozuměl tamní okresní soud a vyžádal vyslání soudní komise k ohledání mrtvoly a sám telefonicky informoval četnickou pátrací stanici v Olomouci a vyžádal vyslání její hlídky se služebním psem. Po vyzbrojení se spolu se štábním strážmistrem Křístkem vypravili na místo činu vzdálené necelé dva kilometry.

Na místě činu četníci, od přítomné uhlířovy sestry Marie Tomasbergerové žijící s bratrem ve společné domácnosti, zjistili, že odpoledne odešla do lesa na trávu a když se vrátila, tak nalezla svého 79 roků starého bratra pod postelí mrtvého. V místnosti bylo vše zpřeházeno, a tak jí bylo jasné, že byl její bratr zavražděn a oloupen. Proto se ihned sebrala a utíkala tragickou událost oznámit obecnímu starostovi, aby poslal pro četníky.

Zavražděný měl na zakrvácené hlavě několik ran a podle situace na místě činu byl zřejmě napaden náhodným turistou, který si zřejmě chtěl koupit pivo, a dal se do zápasu s ním. Motivem napadení starce byla s největší pravděpodobností loupež, jelikož byla otevřena dvířka od skříňky, ve které měli majitelé uloženy svoje peníze. Přitom se jednalo o pouhých čtyřicet korun!

Starý Ascher byl pensistou a jelikož pobíral pouze malou penzi, živil se pálením dřevěného uhlí, pražením kávy a náhodným turistům, kteří do jeho boudy přišli, prodával lahvové pivo a sodovou vodu.

Hlídka olomoucké pátračky dorazila na místo již za soumraku. Vedl jí zástupce velitele pátračky štábní strážmistr Jaroslav Teplý. Zatímco vůdce služebního psa Agy strážmistr Leopold Najdekr uvedl svého svěřence na stopu pachatele, štábní strážmistr Alois Hanák pořídil fotografie a nákres situace na místě činu a zajistil stopy. Na rozpité lahvi piva stojící na stole zajistil otisky prstů, o nichž se dalo předpokládat, že patří pachateli činu. Dále byl na zemi nalezen zakrvácený klacek, kterým byl stařec při zápase s pachatelem ubit.

Služební pes Aga vypracoval stopu pouze do půl kilometru vzdálené Nové Pláně, kde ji vzhledem k pohybu většího množství osob ztratil a jeho vůdci se již nepodařilo uvést znovu služebního psa na stopu pachatele. V obci však strážmistr Najdekr zjistil, že vpodvečer zde byl spatřen zhruba 190 centimetrů vysoký a velmi štíhlý mladík, téměř dohola ostříhaných tmavých vlasů, který prošel obcí a pokračoval směrem na Roudno.

Soudní komise ze Dvorců se na místo dostavila až v pátek ráno. Při následně provedené pitvě v márnici místního hřbitova soudní lékaři zjistili, že Jan Ascher zemřel na následky opakovaných úderů klackem do hlavy, ale předtím byl pachatelem i rdoušen.

Dle popisu spatřeného mladíka padlo podle kancelářského pomocníka olomoucké pátračky podezření na 23 roků starého Aloise Endera z Dětřichovic u Bruntálu, který byl v den činu, tj. 1. července 1937 propuštěn ze zemské trestnice v Šumperku. Štíhlý Alois Ender, měřící 186 centimetrů byl četníky zastižen doma a prokázal na dobu činu své alibi, které mu kromě rodičů dosvědčil i obecní starosta, a hlavně jeho tmavé vlasy nebyly dohola ostříhané, nýbrž poměrně dlouhé.

Přestože byly rozeslány pátrací oběžníky a do pátrání po loupežném vrahovi byli zapojeni i důvěrníci četnictva, nepodařilo se zjistit přes veškerou snahu četníků jak z karlovecké četnické stanice, tak i z olomoucké pátračky jedinou stopu vedoucí k pachateli činu.

V noci ze soboty 2. dubna 1938 byl řezníkem Rudolfem Heinzem v obci Roudno přistižen mladík, který se pokoušel vloupat do jeho prodejny. Řezník, který byl vzbuzen způsobeným hlukem, vzal brokovnici a začal pachatele pronásledovat. Jelikož ho nemohl dostihnout, vystřelil po něm do dálky ve směru jeho útěku. Zaslechl sice výkřik, ale bylo slyšet, že dále utíká, a tak se řezník domníval, že pachatele pouze lehce zranil a přestal jej tedy ve tmě pronásledovat.

Druhý den, v neděli dopoledne při cestě z kostela potkal řezník Heinz na návsi štábního strážmistra Křístka z četnické stanice Karlovec, který byl na denní obchůzce a sdělil četníkovi, co se v noci událo.

Štábní strážmistr se ihned vypravil k řeznickému krámu, kde byly skutečně nalezeny stopy po páčení dveří zadního vchodu, kterým řezník navážel do skladu zboží. A na zemi leželo odhozené páčidlo. Potom šli dle řezníkova sdělení ve směru, kterým vyplašený pachatel utíkal.

Jaké však bylo jejich překvapení, když v jednom místě nalezli krvavé stopy, kde byl zřejmě prchající pachatel střelbou z brokovnice zasažen a po několika metrech byla na plotě nalezena mrtvola oběšence, mladého muže s mnohačetnými zraněními od zásahu z brokovnice.

To byl případ, který musel být oznámen okresnímu soudu ve Dvorcích a samozřejmě také i olomoucké pátračce.

Při ohledání bylo zjištěno, že střelbou zraněný muž, který neviděl možnost úniku, ani uzdravení, aby ukončil své utrpení, se oběsil na plotě jedné ze sousedních zahrad na opasku svých kalhot.

Jednalo se o mladého asi 25 roků starého muže velmi štíhlé a vysoké postavy, tmavých krátkých vlasů.

Jelikož zemřelý u sebe neměl žádné doklady byl štábním strážmistrem Hanákem z pátračky vyfotografován, včetně svých zranění a dále mu byly sejmuty otisky prstů za účelem pátrání po jeho totožnosti.

Sebevrah měřil 189 centimetrů a v jeho těle lékaři nalezli 71 broků, které způsobily závažná zranění po celém těle.

Strážmistru Najdekrovi z olomoucké pátrací stanice štíhlá vysoká postava sebevraha, který měl velmi krátké černé vlasy, připomenula stále neobjasněný případ loupežné vraždy uhlíře Jana Aschera.

Z uvedeného důvodu bylo zasláno dožádání na Ústřední četnické pátrací oddělení v Praze, za účelem zjištění totožnosti neznámého muže a zároveň srovnání jeho otisků se stopami z případu neobjasněné loupežné vraždy.

Po několika dnech byla olomoucká pátrací stanice telefonicky informována, že se jedná 26 roků starého, několikrát pro krádeže trestaného Richarda Plenerta z Bílčic spadajících do obvodu stejnojmenné četnické stanice sousedící se staničním služebním obvodem karlovické četnické stanice. Plenertovy otisky se kromě toho skutečně shodují se stopami zajištěnými na místě loupežné vraždy Jana Aschera.

Telefonickým dotazem u velitele četnické stanice Bílčice v politickém okrese Moravský Beroun vrchního strážmistra Rajmunda Tmé bylo zjištěno, že v minulosti opakovaně trestaný Richard Plenert byl sice delší dobu bez zaměstnání, toulal se krajem, ale žádné podezření na spáchání jakéhokoliv trestného činu ve staničním obvodě bílčické četnické stanice v současné době neměli. 

Prozatímní instrukce pro pátrací službu četnictva

 

Příklad druhý

V polovině roku 1926 byl rozsáhlý staniční služební obvod četnické stanice Filakovo v politickém okrese Lučenec rozdělen a v jeho jižní části, v sousedství maďarské hranice, byla vytvořena expozitura Raďovce. Jako velitel expozitury četnické stanice byl z Filakova odkomandován čerstvý absolvent bratislavské hodnostní školy strážmistr Bohumil Vykopal.

Zřízení expozitury filakovské četnické stanice v Raďovcích bylo prvním krokem ke zřízení plnohodnotné četnické stanice. Mezitím povýšený štábní strážmistr Vykopal zařizoval vše potřebné a zajišťoval výkon bezpečnostní služby v obvodě expozitury dvojicí strážmistrů vysílaných velitelem četnické stanice Filakovo.

Blízkost státní hranice s Maďarskem měla svá specifika a odrážela se na výkonu služby ve staničním služebním obvodě. Není bez zajímavosti, že s Maďarskem, jako jedinou sousedící zemí neměla Československá republika sjednánu úmluvu o překračování hranic bezpečnostními orgány.

Ministerstvo vnitra výslovně co nejpřísněji zakázalo překročovat hranice do Maďarska a nařídilo, aby československé četnictvo se též vystříhalo vzájemného styku s maďarským četnictvem. Bylo to na základě tragických událostí z počátku dvacátých let, kdy při pohraničních incidentech v letech 1921 a 1922 byli zavražděni celkem čtyři českoslovenští četníci. 

Až v roce 1928 bylo ministerstvem vnitra povoleno zřízení sedmimužové četnické stanice Raďovce a jejím velitelem byl, jak se dalo očekávat, jmenován praporčík Bohumil Vykopal.

Když byla v roce 1929 vydána Prozatímní instrukce pro pátrací službu četnictva, vyplynula z ní pro velitele každé četnické stanice řada nových úkolů. Jedním z nich bylo vedení Přehledu trestných činů, jichž pachatelé nejsou vypátráni a vedení spisů souvisejících s těmito případy ve zvláštních deskách označených číslicí VI.

Při této příležitosti si praporčík Vykopal uvědomil, že kromě několika krádeží, je v přehledu uveden také případ loupežné vraždy neznámého muže, ke kterému došlo v červenci roku 1925.

Z útlého spisu k tomuto případu se praporčík Vykopal dozvěděl, že v lesní houštině podél cesty na úpatí vrchu Monica byla dne 16. července 1925 objevena mrtvola mladého muže, který byl na lesní cestě usmrcen několika ranami do hlavy a poté bylo tělo zataženo a ukryto v houštině. Při ohledání soudní komisí od okresního soudu v Lučenci bylo konstatováno, že muž ve věku asi 25 let byl usmrcen opakovanými údery tupým předmětem do zadní části hlavy. Při prohlídce oděvu mrtvého nebyly nalezeny žádné doklady ani peníze, a tudíž bylo zřejmé, že se jedná o vraždu loupežnou.

Mrtvola muže byla vyfotografována a daktyloskopována a byla zpracována Zpráva o nálezu neznámé mrtvoly. Jak na základě rozeslaných pátracích oběžníků na okolní četnické stanice, ani šetřením na Četnickém oddělení u Poznávacího úřadu policejního ředitelství v Praze se nepodařilo zjistit totožnost zavražděného ani vypátrat pachatele jeho vraždy.

Jelikož nově vydaná prozatímní instrukce ukládala pátrat po pachatelích nevypátraných trestných činů, zejména pokud se jedná o zločiny, začal se případem zabývat i právě povýšený vrchní strážmistr Vykopal.

Od obyvatel obce se četnický velitel při sobotní návštěvě hostince dozvěděl, že počátkem dvacátých let v okolí obce vzhledem k blízkosti státní hranice s Maďarskem působily maďarské lupičské tlupy, jejichž členové přepadávali a okrádali pocestné a nerozpakovali se ani krást a loupit v okolních obcích.

Když byla v roce 1931 konečně státní hranice určena, zaměřena a vymezníkována a upravena mezinárodní smlouvou, napadlo vrchního strážmistra Vykopala požádat velitele sousední maďarské četnické stanice, se kterým se při obchůzkách podél státní hranice seznámil o prověření daktyloskopické karty neznámého zavražděného muže, za účelem zjištění jeho totožnosti prostřednictvím daktyloskopické sbírky maďarského četnictva.

Bylo zjištěno a podle fotografie i potvrzeno, že se jedná o 23 roků starého Maďara Mikuláše Havasa, vůdce obávané lupičské tlupy, který v létě roku 1925 zmizel a od té doby po něm maďarské četnictvo a policie neúspěšně pátrají. S největší pravděpodobností byl při jedné z loupeživých výprav některým ze svých kumpánů, nebo přepadeným, který se svému napadení bránil, zavražděn. Jelikož byl Havasa usmrcen opakovanými ranami do zadní části hlavy, bylo pravděpodobně, že se stal obětí některého ze svých kumpánů.

Tímto způsobem byla vypátrána v Maďarsku pohřešovaná a bezpečnostními orgány hledaná osoba, pachatele na ní spáchané loupežné vraždy se však československému ani maďarskému četnictvu vypátrat nepodařilo.

   

 Obálka knihy Četnická abeceda

 

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého ČETNICKÁ ABECEDA, vydané nakladatelstvím Pragoline. Kniha je k dostání na www.megaknihy.cz nebo www.kosmas.cz.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě, stejně jako všechny, i již rozebrané tituly, které jsou k dostání na www.kosmas.cz.

 Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

 

 

Natalie Portman kráska z Jeruzaléma

Natalie Portman, rodným jménem Natalie Heršlag,  * 9. června 1981 Jeruzalém, Izrael) je izraelsko-americká herečka. Je držitelkou několika ocenění, včetně Oscara a dvou Zlatých glóbů.

Její otec Avner Hershlag je izraelský lékař specializující se na plodnost a reprodukční lékařství (konkrétně na reprodukční endokrinologii)a její matka Shelley Stevens je americká žena v domácnosti, která je zároveň její agentkou. Předci její matky byli Židé z Rakouska a Ruska, zatímco předci jejího otce byli Židé, kteří do Izraele podnikli aliju (je souhrnný název pro židovskou imigraci do Palestiny a od roku 1948 do Státu Izrael.) z Polska a Rumunska. Její prarodiče z otcovy strany zahynuli ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau a její v Rumunsku narozená prababička byla britskou špionkou během druhé světové války.

Její rodina nebyla religiózně založená, Natalie chodila do židovské základní školy Solomon Schechter Day School of Glen Cove v New Yorku. Poté vystudovala veřejnou střední školu Syosset High School. Nezúčastnila se premiéry Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba, aby se mohla učit na závěrečné zkoušky na střední škole.

V červnu 2003 promovala na Harvard University a získala bakalářský titul v psychologii. Na Harvardu byla v psychologické laboratoři výzkumnou asistentkou Alana Dershowitze.

Na jaře 2004 absolvovala několik postgraduálních kurzů na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V březnu 2006 byla hostující přednášející na Columbijské univerzitě na přednášce o terorismu a boje proti terorismu, kde hovořila o filmu V jako Vendeta.

Kromě toho, že je bilingvní v hebrejštiněa angličtině, dále studuje francouzštinu, japonštinu, němčinu a arabštinu.

Výčet filmů, kde jste Natálii mohli vidět je níže. Samozřejmě hrála i v různých seriálech atd..

2025 Fountain of Youth
2023 May December
2022 Thor: Láska jako hrom
2019 Avengers: Endgame
Příliš malý svět
2018 Anihilace
The Death and Life of John F. Donovan
Vox Lux
2017 Od písně k písni
2016 Jackie
Pistolnice Jane
Planetárium
2015 Příběh lásky a temnoty
Rytíř pohárů
The Heyday of the Insensitive Bastards
2013 Thor: Temný svět
2011 Hlavně nezávazně
Princ a pruďas
Thor
2010 I’m Still Here
Syčák Hesher
Černá labuť
2009 Bratři
Láska a jiné kratochvíle
2008 Králova přízeň
New Yorku, miluji Tě!
2007 Darjeeling s ručením omezeným
Moje borůvkové noci
Říše hraček
2006 Goyovy přízraky
Paříži, miluji Tě
2005 Domino One
Free Zone
Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů
V jako Vendeta
2004 Na dotek
Procitnutí v Garden State
2003 Návrat do Cold Mountain
2002 Star Wars: Epizoda II – Klony útočí
2001 Zoolander
2000 Jdi za svým srdcem
1999 Kdekoli, jen ne tady
Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba
1996 Mars útočí!
Nádherný holky
Všichni říkají: Miluji tě
1995 Nelítostný souboj
1994 Leon

(JT) fotografie volně na internetu

 

Tajemné Mexiko

Mexiko, tajemné s blankytně modrým mořem, skvělou kuchyní a pyramidami. Mexiko si zamiluje snad každý.  

Mexiko, plným názvem Spojené státy mexické, španělsky Estados Unidos Mexicanos, je federativní republika na americkém kontinentě. Geograficky se nachází drtivou většinou území v Severní Americe, geopoliticky bývá často řazeno mezi státy Střední Ameriky.

Na severu hraničí se Spojenými státy, na jihu s Guatemalou a Belize. Ze západu jsou břehy Mexika ohraničeny Tichým oceánem, východní pobřeží je tvořeno Mexickým zálivem a na jihovýchodě Karibským mořem.

Mexiko má rozlohu 1 972 550 kilometrů čtverečních a přibližně 128 milionů obyvatel, což z něj činí 13. největší zemi na světě podle rozlohy a 10. nejlidnatější stát planety. Jde rovněž o největší španělsky mluvící zemi světa. Je to federace skládající se z 31 států a samostatné jednotky Ciudad de México, hlavního a také největšího města. Mezi další významná města patří Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, Ciudad Juárez a León.

Již víme, že pyramidy nejsou jen v Egyptě. Středoamerické pyramidy jsou rozesety v džunglích, pouštích a náhorních plošinách Mexika, Guatemaly, Belize a Hondurasu.  Tehdejší vládcové si je nechali stavět, aby dali na odiv své bohatství, moc a aby vzbuzovali  strach nad svým lidem a mohli je tak snadno ovládat. Pyramidy byly barevnými stavbami.. Když pak přišli kolonialisté, spoustu pyramid zničili a z některých udělali své křesťanské svatostánky. Dnes je možné navštívit honosnou pyramidu na Yucatánu, Chitzen Itzá, opředenou legendami mayských bohů nebo zapadlé pyramidy v džungli v Guatemale. 

Víte že, Mexická kuchyně byla jako jediná světová kuchyně zapsána na seznam nehmotného dědictví UNESCO pro svou rozmanitost a bohatou historii. Do Evropy se potraviny, jako fazole, rajčata či avokádo, dostaly až s dobou koloniální. Základ středoamerické kuchyně byla kukuřice. Další samozřejmostí této oblasti  koření, hlavně chilli.  Do Mexika se z Evropy dovezla pšenice , hovězí, rýže… Někdy v 16. století vzniká základ současné, světem milované, mexické kuchyně. Základ této kuchyně je zelenina, rýže, placky kukuřičné i pšeničné, sýr a maso. To vše se podává s více či méně pálivými omáčkami, salsou nebo quacamole. Snad nejznámějšími pokrmy mexické kuchyně jsou plněné placky tacos, na proužky nakrájené maso v placce fajitas nebo pasta z avokáda quacamole. 

Díky své rozloze a pohnuté historii Mexických států je země nesmírně rozmanitá. Stačí si shrnout vše výše zmíněné. Lidé zde jsou potomky lidí z mnoha říší, kteří se pak začali mísit s přicházejícími kolonialisty, kteří přiváželi africké otroky na práci. Dnešní Mexičané jsou výsledkem míšenci tří ras. A co náboženství? Podíváme-li se pod pokličku, stejně tak jako v celém latino světě, nejedná se vždy o čisté křesťanství. Někteří místní lidé si do své křesťanské víry jednoho Boha stále implementují náboženské zvyky svých dávných předků. 

Tak to bylo něco málo o Mexiku. Pokud jste v Mexiku byli, určitě se neváhejte podělit se zážitky tam.

(JT)

 

 

Sportování je základ zdraví

Sport působí nejen na fyzické zdraví, ale podporuje i psychický stav člověka. Pohyb  má blahodárné účinky na metabolismus, celkovou kondici i koncentraci. Při sportu a celkově u pohybu se u lidí zrychluje metabolismus a tělo spaluje tuky rychleji než v klidu. Při cvičení se také uvolňuje hormon štěstí endorfin

Mezi nejzdravější a nejlevnější sport patří chůze. Každý praktický lékař potvrdí, že svižná chůze v přírodě je nejzdravějším sportem. Právě chůze je totiž nejpřirozenější formou lidského pohybu. K tomu se řadí také běh. Běh byl nejpřirozenějším pohybem člověka v pravěku. V pravěku lidé běhali za účelem lovu zvěře, tak dlouho dokud zvěř neuštvali. Také hlídali svá stáda a bylo pro ně obvyklé stěhování se na velké vzdálenosti. Běh také využívali lidé při boji. Na běhání tedy závisel celý život člověka.

Vše se změnilo, když lidé začali žít usedlým životem ve městech a na vesnicích. Běh již nepotřebovali v tak velké míře a k překonávání velkých vzdáleností již měli např. koně.

Věřili byste, že JUDO je nejbezpečnější sport? Ano, JUDO se statisticky řadí mezi nejbezpečnější sport na světě.

Fyzická aktivita, která je pravidelná, pomáhá spalovat kalorie a zvyšovat metabolickou rychlost. Pohyb a cvičení při sportu stimulují svaly a kardiovaskulární systém, což zvyšuje energetický výdej například u dětí a pomáhá jim udržovat zdravou hmotnost.

Proč je tak pohyb důležitý? Pohyb je nejjednodušší prevencí před vznikem civilizačních chorob, a to jak fyzických, tak psychických. Z výzkumů vyplývá, že stačí pouhých 30 minut aktivního pohybu denně proto, abyste zmírnili riziko takových hrozeb, jako je infarkt nebo cukrovka. Blahodárně působí právě i na různé psychické choroby, které například v těchto dobách trpí i děti. Výzkum potvrdil, že je to z důsledku více jak 40 procent prosezených u obrazovek počítačů, televize či tabletů a mobilů. Od 80. let je zvykem mít při každé příležitosti puštěnou TV jen jako kulisu. Avšak to je to největší riziko, které ani nepocítíte. Věčně zaplá televize má neblahý účinek na psychiku, kdy neustálé rušivé vjemy, zvuky a hudba nedovolí mozku odpočívat. Pak se člověk cítí velmi unavený a nemá ani sílu se jít projít.

Také byste se divili jak například joga pro začátečníky nebo rychlá chůze v přírodě pomáhá na pohybový aparát například u starších lidí nebo lidí s vyhřezlými plotýnkami nebo žilním onemocněním. Sousta lidí rezignuje a přes bolest nechtějí ani chodit, protože si myslí, že se jim to zhorší, ale opak je pravdou, pokud by začali lehce a pravidelně, malými procházkami a protahováním, tělo by se zpevnilo a bolest by začala ustupovat. Netvrdíme, že by ustoupila hned, ale časem by se vše začalo zlepšovat. V tomto případě je také dobré navštěvovat dobrého fyzioterapeuta, který by doporučil cviky.

Každý může sportovat člověk zdravý i nemocný, starý i mladý. Je to jen o nás.

(JT)

 

 

Nečekaný nález – Michal Dlouhý

Četník Jan Gruber z četnické stanice Bučovice v politickém okrese Vyškov měl v noci z pátku 27. března 1903 na sobotu předepsánu obchůzku východní a jižní části staničního služebního obvodu.

Velitel stanice strážmistr Arnošt Wagner předepsal podřízenému četníku do služební knížky trasu obchůzky vedoucí obcemi Černčín, Milonice, Nesovice, Letošov, Nevonice, Kloboučky, Mouřínov, Rašovice, Křížanovice a Marefy.

Po ustrojení a vyzbrojení hlásil četník Gruber krátce před dvacátou hodinou panu strážmistrovi připravenost k odchodu na obchůzku.

Nabil svoji karabinu, vztýčil bodák, po vojensku zasalutoval a vyrazil z četnických kasáren v centru města směrem na Černčín. Světla v jednotlivých chalupách pomalu zhasínala a bučovický staniční služební obvod se ukládal ke spánku.

V Milonicích, kam došel krátce po dvaadvacáté, zaregistroval hlučnou zábavu v místním hostinci. Napomenul tedy hostinského, jelikož překročil policejní hodinu a nehodlal vůbec tolerovat, že hostinský slavil svoje narozeniny. Samozřejmostí bylo i odmítnutí k přípitku na zdraví nabízené odlivky s pálenkou.

Obce Nesovice, Letošov a Nevonice byly celé ponořeny ve tmě. Během cesty lesem a podél potoka Kloboučka nepotkal ani živáčka. Až v Kloboučkách spatřil na návsi obecního zřízence, který vykonával požární hlídku. Spící Mouřínov, Rašovice a Křižanovice četník Gruber prošel zaregistrován pouze psy, kteří o sobě dali vědět štěkotem, aby se vědělo, že stavení svých pánů vzorně střeží. 

Pomalu se zdálo, že překročená policejní hodina v Milonicích bude jediným erfolgem četníkovy noční obchůzky.   

Ostatně i Instrukce služební pro c. k. četnictvo stanoví, že bedlivost stanic četnických osvědčí se ne tím, kolik služeb vykoná a kolik oznámení učiní, nýbrž tím, když bude v jejich okresích zajištěn pořádek, pokoj a bezpečnost, a nastávalo-li by nebezpečenství, když se rychle a s účinkem tomuto odpomůže.

 

Vydání Instrukce služební pro c. k. četnictvo

Když po ujití téměř třiceti kilometrů opustil četník Gruber v sobotu okolo třetí hodiny ranní Křižanovice, měl po levé ruce železniční trať a po pravé říčku Litavu, nazývanou také Cézava.

Zhruba v polovině cesty do Maref jeho pozornost upoutal objemný předmět na pravé kolejnici. Čím více se k němu přibližoval bylo četníkovi jasné, že se jedná o bezvládně ležící lidské tělo.

Ve svitu elektrické svítilny poznal, že jde o ženu ležící přes kolej obličejem k zemi. Dotykem ruky zjistil, že je tělo teplé. Otočil jej, odstranil tělo z kolejí a položil na záda do trávy podél cesty.

Jednalo se o jemu dobře známou žebračku Šafaříkovou z Marefů. Žena na četníkovu manipulaci s tělem vůbec nereagovala a stejně tak nereagovala na jeho mluvení. Proto ženu opakovaně poplácal po tvářích a následkem toho otevřela oči, zmateně se rozhlížela a vydávala nesrozumitelné zvuky.   

Antonie Šafaříková byla stára 46 roků a byla domovsky příslušnou do Maref. Byla mdlého rozumu a od narození němá. Žila z toho, co dostala od obce a od sousedů či dobročinných obyvatel v okolí Bučovic.

Bližší prohlídkou četník Gruber zjistil, že je žena na dolní části těla a na pravé noze zakrvácena. Na dolní části břicha, pravém stehně a na levém koleni byly zřejmé řezné rány.

Na četníkovy dotazy vůbec nereagovala a nebyla ani posunky schopna vyjádřit, co se jí stalo. Ženiny šaty však nebyly vůbec poškozeny, pouze byly zatřísněny od krve.

Ačkoliv se jednalo o hluboké rány, dalo se zcela vyloučit, že by zranění byla způsobena projíždějícím vlakem. V případě sražení vlakem by došlo k poškození oděvu, utrpěná zranění by byla mnohem vážnější, či by došlo k usmrcení osoby. Na rovném úseku mezi zastávkami Marefy a Křižanovice totiž vlak jezdí poměrně rychle.

Četníkovi nezbývalo než zanechat zraněnou a dezorientovanou ženu po prvotním ošetření obvazem sedět na zemi a rozběhnout se do nedalekých Marefů, kde v prvním stavení vzburcoval obyvatele, aby sehnali vůz a vzbudili obecního starostu. Sám se vrátil na místo, kde nebohou ženu zanechal.

Jen co se dostavil ke zraněné, která sedíc na zemi pouze vydávala nesrozumitelné zvuky, projel po trati vysokou rychlostí vlak od Slavkova.

Z toho bylo naprosto zřejmé, že pokud by Šafaříkovou v rámci obchůzky nenašel a neodstranil z kolejí, tak by jí s největší pravděpodobností v noční tmě vysokou rychlostí projíždějící vlak usmrtil.

Na povoz, který přijel na místo během necelé půl hodiny, byla zraněná naložena a odvezena k lékaři do Bučovic.

Rány na ženině těle byly hluboké a způsobil je zřejmě úzký a velmi ostrý nůž. Levé koleno bylo dokonce proříznuto. Jednoznačně šlo o těžká zranění. Daleko důležitější pro četníka bylo lékařovo konstatování, že žena měla v nedávné době pohlavní styk. 

Po ošetření místním lékařem byla Antonie Šafaříková dopravena vlakem do Brna a poté záchrannou stanicí odvezena do zdejší zemské nemocnice. 

Jelikož bylo již ráno, šel četník Gruber rovnou do četnických kasáren, kde informoval přítomného velitele četnické stanice o průběhu noční obchůzky a o nalezení zraněné žebračky.

Oba četníci se ihned vydali zpět na místo nálezu Šafaříkové. Za denního světla bylo na nedalekém poli nalezeno místo, kde byla žena pravděpodobně znásilněna, a přitom pachatelem či pachateli pořezána. Nacházely se zde stopy po zápasu a krvavé stopy.

Podle dalších stop zřejmě již v bezvědomí bylo ženino bezvládné tělo dovlečeno k železniční trati a položeno přes kolejnici, aby zde bylo projíždějícím vlakem přejeto a žena usmrcena, čímž by došlo k odstranění nepohodlného svědka a zároveň by došlo k zakrytí stop po bestiálně provedeném násilném smilstvu.

Strážmistr Wagner rozhodně vyloučil nešťastnou náhodu, že by žebračka byla zachycena a poraněna projíždějícím vlakem. Jednalo se jednoznačně o zločin násilného smilstva a pokus vraždy z vilnosti spáchaný neznámým pachatelem.

Od obecního starosty se četníci dozvěděli, že Šafaříková byla předchozího dne večer viděna v domovské obci, jak chodí po žebrotě, což u ní bylo zdrojem obživy. Dále bylo starostou sděleno, že Antonie Šafaříková kromě svého postižení často trpí epileptickými záchvaty.

Podle ošetřujícího lékaře, byla řezná a bodná zranění podle zaschlé krve a jejího množství na oděvu způsobena již večer, případně v nočních hodinách. Poslední vlak jel směrem od Slavkova krátce po 22. hodině a první ranní vlak jel opačným směrem krátce před pátou hodinou. 

Pátrání bučovických četníků se v první řadě zaměřilo na výslechy obyvatel vlastního staničního obvodu, zdali si nevšimli něčeho podezřelého, podivně se chovajícího muže či mužů, kteří mohli mít oděv zatřísněný od krve. Přes veškerou snahu celého osazenstva bučovické četnické stanice se nepodařilo zjistit jedinou v pátrání po neznámém pachateli využitelnou informaci.

Na okolní četnické stanice byl proto rozeslán pátrací oběžník s uvedením dosud zjištěných informací a se žádostí o prověření mužů v minulosti trestaných pro násilné smilstvo a mužů o nichž je známo, že mají perverzní sklony.

Zpráva o pátrání po neznámém pachateli či pachatelích pro zločin násilného smilstva a pro pokus zločinu vraždy z vilnosti byla zaslána na vědomí i okresnímu soudu v Bučovicích, jakožto soudu vyšetřujícímu.

Případ samozřejmě vzbudil v okolí vlnu obav obyvatelstva, hlavně žen, a rodiče měli strach o své dcery.

Tisk dokonce srovnával pachatele bestiálního činu s Jackem Rozparovačem. Jiní reportéři zase případ bagatelizovali a považovali jej nikoliv za vraždu z vilnosti, ale za nešťastnou náhodu.

Vyškovský okresní strážmistr Michael Krejzlík bombardoval dotazy, zdali je případ vyřešen nejen bučovického strážmistra Wagnera, ale i ostatních deset podřízených velitelů četnických stanic v celém politickém okrese.

Zpráva z brněnské zemské nemocnice podrobně popisovala zranění, které Antonie Šafářová utrpěla. Značně a hluboce rozříznutá spodní část břicha mezi stehnem pravé nohy a břišním svalem, levé koleno bylo na četných místech rozbodáno, a dokonce jednou probodnuto.

 Až po týdnu usilovného pátrání se na bučovické četníky usmálo štěstí. Při denní obchůzce, když strážmistr Gruber procházel obcí Milonice, byl zavolán zdejším hostinským do výčepní místnosti. Hostinský zprvu poděkoval četníkovi za to, že z pátečního výjimečného překročení policejní hodiny nic nedělal a řešil věc pouze napomenutím.

Poté mu na oplátku sdělil důvěrnou informaci, že minulou sobotu večer navštívil jeho hostinec místní podivín Josef Plaček, choval se tentokrát velmi nezvykle, jakoby rozrušeně a co je nejdůležitější, na jeho kalhotách si hostinský povšiml několika skvrn, a ty vypadaly jako by byly od krve.

Z hostince vedly četníkovy kroky rovnou do starostova obydlí. Starosta obce k dotazu na Josefa Plačka četníku Gruberovi potvrdil, že se jedná o starého mládence a podivína žijícího v polorozpadlém domku. Ten od doby co zemřela jeho matka, která jej měla za svobodna, obývá domek sám. Živí se jako nádeník příležitostnými pracemi v širokém okolí. Díky tomu nebývá i několik dní doma.

Spolu se starostou se četník vydal do Plačkova domu. Ten, když spatřil obecního starostu v doprovodu četníka, celý zbledl.

Četník Gruber se tedy chopil příležitosti a Plačka doslova zaskočil svojí větou, že ho jde zatknout pro násilné smilstvo, kterého se dopustil na žebračce Šafaříkové, a začal ze služební brašny vyndávat svěrací řetízky.

V tom se Plaček doslova rozplakal a začal povídat, že žebračku zabít nechtěl, že si chtěl pouze užít a ona mu přitom zemřela. Proto ji vzteky začal bodat a řezat, a nakonec jej napadlo, poté co okolo projel noční vlak, odtáhnout ji na koleje, aby to vypadalo, že jí usmrtil vlak.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil četník Gruber vzhledem k nebezpečí z prodlení ihned k provedení domovní prohlídky, při níž byly nalezeny Plačkovy kalhoty se skvrnami od malty, ale i od krve. Potom na četníkovo vyzvání Plaček dobrovolně vydal i svůj nůž, kterým způsobil Antonii Šafaříkové v návalu vzteku řezná a bodná zranění.

Na základě tohoto doznání a nalezených důkazů, byl Josef Plaček prohlášen za zatčeného pro důvodné podezření ze spáchání zločinu násilného smilstva a pokusu zločinu vraždy z vilnosti a byl odveden k okresnímu soudu v Bučovicích.   

  

Svěrací řetízky z Instrukce služební pro c. k. četnictvo

Při sepisování zprávy o zatčení se Plaček četníku Gruberovi svěřil s tím, že pokud byla na živu jeho matka, tak po řadu let míval pohlavní styk s ní. Po smrti matky měl ale problém navázat známost se ženou.

V pátek večer se vracel ze Slavkova, kde přes týden pracoval jako přidavač u zedníků. Když potkal proti němu jdoucí ženu, tak pocítil náhlé nutkání. Doslova se na ženu vrhnul, povalil ji na zem a přes její vzkřeky se na ní pohlavně uspokojil. Přitom žena pozbyla vědomí a on se domníval, že ji usmrtil, proto do ní začal vzteky bodat.

Vůbec netušil, že byla němá a o to víc nemohl tušit, že právě dostala další epileptický záchvat…

Obálka knihy Četnické erfolgy

 

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého ČETNICKÉ ERFOLGY, vydané nakladatelstvím Pragoline. Kniha je již téměř rozebrána a je ještě k dostání na www.kosmas.cz a www.megaknihy.cz a byla vydána i v elektronické podobě.  Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.   

Nakladatelství  Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

 

Je to jen sen – Hana Lajtkepová

Muž pomalu odložil telefon a silně se třesoucí ruce položil na stůl nedaleko od přístroje.
„Pane! Haló, pane! Uklidněte se a řekněte svou adresu, prosím. Určitě vám můžeme pomoci. Tak pane, prosím!“ Z telefonu se stále ozýval naléhavý hlas policisty, ale na jeho prosby nikdo neodpovídal. Muž nepřítomně zíral před sebe a nereagoval. Jeho zešedlá tvář pokrytá krvavými cákanci působila děsivě. Bylo štěstí, že telefon měl zapnutý lokátor a tak netrvalo dlouho a otevřeným oknem do místnosti pronikl zvuk blížících se sirén. Když se ozval domovní zvonek a zároveň rázné bušení na dveře, muž se konečně pohnul. Sklonil hlavu a po tvářích se mu začaly kutálet slzy. Policisté museli dveře vyrazit. Ani každodenní práce se zločinem je nepřipravila na to, co v pokoji uviděli. Na podlaze, v tratolišti krve, ležela žena. Na první pohled byla patrná četná bodnutí snad do každého kousku jejího těla. A u stolu seděl plačící muž zírající přímo na mrtvolu. Na výzvy policistů nereagoval. Jeho ruce byly celé od krve. Vlastně byl od krve celý.
Velitel zásahu vytáhl telefon a zavolal kriminálku. Jeho muži spoutali podezřelého. Pro ženu už nemohli nic udělat, takže zavolal ještě koronera. Byl rád, když se kriminalisté ukázali. Jeho práce tady skončila.
Mladý kriminalista přivolal techniky a ti se dali okamžitě do práce. Opatrně, aby nezničil případné stopy a taky, aby se technikům nepletl pod nohama, začal prohlížet byt. I když byly teprve čtyři hodiny ráno, pro jistotu zavolal nadřízenému. Byl rád, že ho nevytrhl ze spánku. Kapitán byl vzhůru a slíbil, že přijede. Byl na místě nezvykle brzy.
„Uf, teda tak rychle jsem vás tady nečekal, šéfe.“ Nadskočil mladík leknutím, když mu nadřízený položil ruku na rameno.
„Měl jsem nějaký špatný sny, takže jsem byl vlastně hned připravenej. Tak povídej.“
Mladý kriminalista šéfa rychle seznámil se vším, co zatím věděl. Oba muži mezitím vešli do dalšího pokoje a zůstali v úžasu stát. Celá místnost byla plná různě velkých panenek, o které bylo zjevně velmi dobře pečováno. Jedno krásně vybavené místo ale bylo prázdné.
„Myslím, že tady chybí nějaká hodně ceněná věc. Asi taky panenka.“ Hlesl mladík.
Kriminalisté se pozorně rozhlédli. Nemohli si nevšimnout, že velmi velká panna je obložená jinými hračkami. Kapitán po panence sáhl a za vlásky jí vytáhl z chumlu. Skoro by přísahal, že ta hračka se při tom nehezky zašklebila. No, nejspíš je to únavou a nevyspáním.
„Sakra, co to je?!?“ Ruce panenky byly až po lokty od krve. Od čerstvé krve. Muži se po sobě podívali. Kapitán odložil hračku a okamžitě zamířil ke spoutanému podezřelému. Ten měl stále poněkud nepřítomný pohled.
„Haló, slyšíte mě?“ Kriminalista muži pomalu zamával rukou před očima. Ten pomalu kývl.
„Já svou ženu nezabil.“ Zašeptal. „To ten zmetek. Ta hnusná panna.“
Kapitán se nadechl k otázce, ale nakonec jen vydechl.
To snad není možné! Zase nějaký vrah, který to bude hrát na nepříčetnost a dostane se z toho za pár růčků? Nejspíš zabil ženu ze žárlivosti. Třeba jí s někým načapal, ale je to slaboch, který si frustraci vybil na slabším soupeři. Na ženě.
V tu chvíli k němu domnělý vrah zvedl zarudlé oči.
„Miloval jsem ji víc než sebe. Nemohli jsme mít děti. A žena se zamilovala do panenek. Starala se o ně jako o děti. Všechno jsou to holčičky, ale před časem se mi podařilo sehnat velkou panenku – chlapce. Žena byla tak šťastná!“ Muži se po tvářích opět začaly koulet slzy. „Ani nevím, kdy se začala měnit. Přestala se starat o domácnost, zapomínala uvařit. Všechen čas věnovala tomu … „ , muž zatnul zuby. Evidentně nemohl hračce přijít na jméno. Zavřel oči a několikrát se zhluboka nadechl.
„Dnes v noci manželka přišla do ložnice a v náručí držela tu hračku. Říkala, že se musíme rozvést, protože už chce patřit jen Billymu. Tak ho pojmenovala. Začal jsem se smát, ať neblázní a jde se raději vyspat. Nebo, že jí můžu ukázat, jak se chová opravdový chlap a ne hloupá neschopná panenka. A že se tedy rozhodně nerozvedu a nedám svou milovanou ženu neživé figuře…A pak se to stalo. Ten hajzl se na mě otočil. A prý, pokud mu svou ženu nedám, nebudu jí mít už nikdy.“ Muž vzlykl. „Vyklouzl ženě z náručí a najednou držel nůž a ženu vší silou bodl. Vykřikla a padla k zemi. Vrhl jsem se na tu zrůdu, vyrval jí nůž a chtěl jsem ho taky bodnout, ale ať jsem se snažil sebevíc, každá rána dopadla na mou milovanou Mary.“ Po posledních slovech vypukl muž v hořký pláč.
Kapitán nebyl schopen slova. Proboha, co se to děje? Slyšel dobře? Dělá si z něho ten chlap srandu?
Prudce se nadechl, aby tomu vrahovi od plic řekl, co si o tom všem myslí… a celý zpocený se probudil v tichu své ložnice. Chvilku se zmateně rozhlížel po tmavé místnosti než pochopil, že to byl jen hodně divný sen.
,Asi už mi ta moje práce začíná lézt na mozek. A taky moc koukám na televizi.‘ Pomyslel si naštvaně a šel si do kuchyně natočit trochu vody. Ještě se nestačil pořádně napít, když noční ticho prořízla melodie jeho mobilu.
„No, co je?“
„Kapitáne, nezlobte se, že vás budím, ale volali nás k vraždě. Manžel nejspíš ubodal svou manželku.“

Na povídku se vztahují autorská práva Hany Lejtkepové.


foto na titulce z archivu Hany Lajtkepové.

Geniální Pablo Picasso – Kubismus

Pablo Picasso, celým jménem Pablo Diego José Picasso, se narodil 25. října 1881 v Málaze ve Španělsku. Byl  španělský malíř a sochař. Je jednou z nejvýznamnějších osobností umění 20. století. Společně s Georgesem Braquem je považován za zakladatele kubismu. Odhaduje se, že Picasso vytvořil asi 13 500 obrazů a skic, 100 000 rytin a tisků, 34 000 ilustrací a 300 skulptur a keramických děl.

Syn profesora malby, v jehož díle je obsažena celá pouť moderního malířství. Vytvořil nový styl – kubismus, který se v různé míře objevoval ve všech jeho dílech. Spektrum jeho maleb je totiž velice různorodé.

Po studiích v Madridu se vydal do Paříže, centra umění v Evropě. V Paříži bydlel s Maxem Jacobem (novinář a básník), který mu pomohl naučit se francouzsky. Picasso pracoval hlavně v noci, kdy Max spal. Prošli spolu časy chudoby a beznaděje. V roce 1901 založil Picasso v Madridu společně se Solerem časopis Arte Joven. První číslo celé ilustroval sám. Od té doby se Picasso podepisuje jen Picasso, už ne Pablo Ruiz y Picasso.

První léta 20. století trávil Picasso mezi Barcelonou a Paříží, kde v roce 1904 začal jeho dlouholetý vztah s Fernande Olivierovou. Právě ona se objevuje v mnoha obrazech té doby. Poté, co získal slávu a nějaký ten majetek, odešel Picasso od Olivierové k Marcelle Humbertové, které říkal Eva. Svou lásku k ní Picasso vyjádřil v mnoha kubistických obrazech.

Období Picassovy tvorby: 
– Modré období, 1901 až 1904
– Růžové období, 1905 až 1907
– Období ovlivněné Afrikou, 1908 až 1909
– Analytický kubismus, 1909 až 1912
– Syntetický kubismus, 1912 až 1919

Modré období

V modrém období (1901–1904) tvořil Picasso tmavé obrazy vyvedené v modrých a modrozelených barvách, pouze zřídka použil teplejší barvy. Není jisté, kdy přesně toto Picassovo období začalo. Je možné, že se tak stalo ve Španělsku na jaře 1901 nebo v Paříži ve druhé polovině toho roku. Strohá barevnost a smutné náměty (prostitutka, žebrák) mohou mít za příčinu Picassovu cestu po Španělsku a také sebevraždu jeho přítele Carlose Casagemase. Od podzimu roku 1901 vytvořil několik posmrtných portrétů Casagemase a v roce 1903 namaloval temný alegorický obraz La Vie – Život.

Stejná nálada panuje i na rytině s názvem Skromný pokrm z roku 1904, na které je žena a slepý muž, oba jsou vyhublí a sedí u skoro prázdného stolu. Téma slepoty se v Picassových obrazech tohoto období objevuje častěji. Další časté téma jsou umělci, akrobati a harlekýni. Harlekýn – obvykle vyobrazený v oblečení se čtvercovým vzorem – se stal Picassovým osobním symbolem.

Růžové období

Pro růžové období (léta 1905–1907) je charakteristický veselejší nádech s oranžovými a růžovými barvami. Opět se zde často objevuje harlekýn. V roce 1904 se Picasso seznámil s Fernande Olivierovou. Vztah s ní a také vliv francouzských malířů se značně podepsaly na Picassově tvorbě. Roku 1906 strávil Picasso s Olivierovou deset týdnů v odlehlé katalánské horské vesničce Gosol, kde na něj silně zapůsobilo primitivní románské umění. Zde nastal radikální zlom v jeho malbě (Dva akty, 1906), který byl později označen jako africké období.

Období ovlivněné Afrikou

Na začátku Picassova afrického období (léta 1907–1909) stojí dvě postavy na obraze Avignonské slečny,  které byly inspirovány předměty přivezenými z Afriky. Nápady vzniklé v tomto období vedou přímo k následujícímu období – kubismu.

Analytický kubismus

Analytický kubismus (léta 1909–1912) je styl, který Picasso vytvořil společně s Braquem. Obrazy obou umělců byly v té době temné, vyvedené v hnědých barvách. Oba umělci malovali věci tak, jako by byly viděny z více úhlů najednou. Obrazy Picassa a Braqua z té doby jsou si velice podobné.

Syntetický kubismus

Syntetický kubismus (léta 1912–1919) je dalším stupněm kubismu. Umělec na obraz lepí i kusy papíru – často tapety nebo noviny. Jednalo se o první použití koláže v umění.

Picasso zemřel při večírku s přáteli po boku své manželky Jacqueline Roqueové 8. dubna 1973 v Mougins ve Francii, byl pohřben v Vauvenargues. Jeho smrt byla smrtí geniálního a jedinečného tvůrce, malíře vášně a síly života, která ho inspirovala svou nevšední intenzitou. Picasso zemřel jako mistr bez dědiců, jako nejoriginálnější a nejtvořivější génius naší doby.

Nadčasově oblíbená a věčně mladá šansoniérka Mireille Mathieu

Jedna z největších šansonových legend historie světové hudby, Mireille Mathieu, za pár dnů – 22. července, oslaví své 78. narozeniny.

Mathieu se narodila 22. července 1946 ve Francii v Avignonu, jako nejstarší ze čtrnácti dětí do rodiny kameníka. Zpívání milovala od dětství, a tak se v roce 1962 přihlásila do pěvecké soutěže On chante dans mon quartier, kterou pořádal starosta Avignonu, a kde Mireille skončila na druhém místě za Michelle Torr. O dva roky později tuto soutěž vyhrála s písní La Vie en Rose ona sama, kterou dodnes zpívá jako ústřední melodii na svých koncertech.  21. listopadu 1965 se Mireille Mathieu poprvé objevuje v televizi, jejím manažerem se stal Johnny Stark. O rok později vydává své debutové album En Direct de L’Olympia. Zpívala společně s orchestrem Paula Mauriata.

Mireille Mathieu také nazpívala slavné duety jako Un homme et une femme, Tout a changé sous le soleil, Celui que j’aime, Les Moulins de mon cœur, C’est en septembre, You and I/Toi et moi, Quiereme Mucho/Où est passée ma bohème, La Tendresse, Une vie d’amour, À quoi ça sert l’amour a spoustu dalších. Jejími pěveckými partnery byli např.: Charles Aznavour,  Michel Legrand, Sacha Distel, Johnny Hallyday, Julio Iglesias, Michel Sardou nebo Frank Sinatra. Mireille Mathieu je držitelkou řady ocenění.

Mathieu je dodnes svobodná a bezdětná dáma. Nejlépe se cítí v kruhu úzce rodinném a obklopena svými přáteli. O svém životě napsala knihu Oui, je crois ve spolupráci s Jacqueline Cartier, vydanou v roce 1987 a La véritable Mireille Mathieu ve spolupráci s Emmanuel Bonini vydanou v roce 2005. Za svou kariéru nazpívala zhruba 1200 písní v devíti jazycích. Vydala nad 40 alb. V roce 2012 vydala album převzatých písní od Edith Piaf.

Mathieu v Praze poprvé vystoupila v roce 1967 na počátku své kariéry. České publikum si podmanila a již několikrát u nás vystupovala a do Čech se ráda vrací. Má tu totiž spoustu fanoušků, kteří ji pomohli v těžkých chvílích.

Foto a zdroj: deutschlandfunkkultur.de, Propriété exclusive Abilène Disc., Propriété exclusive

ČERVENEC měsíc osrdečníku a oběhu krve

Červenec je měsíc zátěže pro oběhový systém a osrdečník, což má vliv na naší energii a psychiku. V případě blokád vznikají problémy nejen s tlakem a k cévním příhodám, ale mohou vznikat myomy, polypy, cysty, otoky, modřiny. Toto období nám přináší do organismu přemíru horka, proto je potřeba ho ochlazovat, dostatek chladných tekutin, studených zeleninových polévek, čerstvé zeleniny a ovoce. Posilovat můžeme též nejen stravou, ale přiměřeným pohybem, dýcháním a pozitivními emocemi.

Jak poznat oslabení krevního oběhu a nastavit jeho rovnováhu?
Je mnoho jasných projevů oznamující oslabení krevního řečiště. Choroby cév se týkají hlavně narušení plynulosti cirkulace krve, a to zbrzděním nebo vyléváním krve mimo cévy. Jsou jimi především:

změny srdečního rytmu,
výskyt křečových žil,
kornatění cév,
poruchy srážlivosti krve,
celková tělesná slabost,
poruchy spánku,
křeče dolních končetin a nízký nebo vysoký krevní tlak.

Prevencí pro dobrý krevní oběh je samozřejmě pohyb – procházky rychlejší chůze, plavání, mírný běh (indiánský běh) aspoň denně 20 minut.

Jestli však trpíte otoky, nedoporučujeme pro Vás jakýkoliv dynamický sport, při kterém se vytváří ve svalech větší množství kyseliny. Z toho důvodu, že zatěžuje lymfatický systém. Zvolte vhodnější aktivity jako jsou dýchací cvičení – například jóga, relaxace a podobně.

Zdravotní stav a svůj krevní oběh můžete podpořit také vhodnou stravou – doporučuje se jíst hodně zeleniny a ovoce (meloun, okurky, rajčata, jablka atd.), omezit především slaná a tučná jídla.

K harmonizaci tlaku se úspěšně používá hloh obecný ve formě čaje, který zlepšuje průtok krve v cévách vyživujících srdce a napomáhá k optimálnímu fungování srdečního svalu. Svým zásahem do systému regulace organismu podporují vyrovnání zvýšeného či naopak sníženého krevního tlaku.

Pro posílení obalu srdce cvičte cvik 11. a vydávejte zvuk sssiii.

Čočkový salát z hnědé čočky a pečenou zeleninou


Na 2 porce
Na salát:
200 g hnědé čočky
200 g mrkve
100 g baby špenátu
100 g mozzarelly
1/2 červené cibule
5 ml olivového oleje
1 čajová lžička mleté papriky
1/2 čajové lžičky chilli
sůl
Na zálivka
10 g plnotučné hořčice
5 ml olivového oleje
5 g medu
1 čajová lžička citronové šťávy
himalájská sůl

Nějdříve předehřejeme troubu na 200 °C. Nakrájíme mrkev na kolečka, zakápneme olivovým olejem, přidáme mletou papriku, chilli, sůl a pepř. Promícháme, aby se koření rovnoměrně nalepilo na mrkev. Dáme na pečící papír a pečeme 20‑30 minut. V půlce pečení přidáme i nakrájenou červenou cibuli.

Uvaříme čočku, kterou už koupíme v obchodě předvařenou, abyste ji nemuseli přes noc namáčet.

Na zálivku smíchejte všechny napsané ingredience.

Uvařenou čočku promícháme s baby špenátem a natrhanou mozzarellou. Servírujeme s pečenou zeleninou a zalijeme zálivkou.

inspirace a foto z aktin.cz