Zázraky se nedějí – Michal Dlouhý

V pravé poledne v úterý 2. května 1933, právě když kuchařka babička Bolechová nalévala pánům četníkům polévku, zazvonil ve staniční kanceláři pátračky telefon.

Pohotovostní četník štábní strážmistr František Majer přijal hlášení četnické stanice Ivánka u Nitry v politickém okrese Nitra o spáchání loupežné vraždy v obci Pana, k níž došlo téhož dne před více než hodinou.

Velitelem hlídky pátračky byl tentokráte osobně její velitel vrchní strážmistr Procházka a dalšími členy byli štábní strážmistr Pícl, strážmistr Votruba a řidičem automobilu byl štábní strážmistr Dřevický. Jelikož se jednalo o vraždu spáchanou v malé obci vzdálené necelých dvacet kilometrů, a ještě k tomu před krátkou dobou, čímž byl předpoklad čerstvých stop po pachateli, byl vezen i služební pes.

Alto v sedu – prosím opravit kazy

Na místě činu se od velitele místní četnické stanice vrchního strážmistra Františka Stredanského velitel pátračky dozvěděl, že k činu došlo z hruba v půl jedenácté. Obětí činu je místní obchodnice Etela Veilová, která byla ve svém obchodě uškrcena a okradena. Podle dosavadního výsledku pátrání bylo odcizeno menší množství drobných peněz a dále zlaté a stříbrné předměty v celkové ceně zhruba jeden tisíc korun.

Při ohledání místa činu bylo zjištěno, že pachatel po zavraždění obchodnice uprchl dveřmi z obchodu vedoucími přímo na náves. Přitom obchod je v samotném středu obce. To mělo za následek značný pohyb osob. Před přivoláním četníků byla nepřítomná obchodnice hledána zákazníky a poté, co byla nalezena uškrcená za prodejním pultem, došlo ke srocení obyvatel obce.

Z tohoto důvodu nebylo možno použít služebního psa k vypracování stopy pachatele. Přesto strážmistr Votruba nechal Alta u mrtvoly obchodnice načichat ze šátku, jímž byla dotyčná uškrcena, pach jejího vraha. Poté se snažil uvést za humny dvora a zahrady domu zavražděné Alta, aby vyhledal nějakou stopu mající vztah ke spáchané vraždě. Tato snaha však nebyla korunována žádným výsledkem.

Za daných podmínek v tomto případě by sebelepší služební pes nedocílil žádného výsledku.

Zatímco štábní strážmistr Pícl pořizoval fotografie a náčrtek místa činu, byla vrchními strážmistry Procházkou a Stredanským vyslýchána služka a zároveň podnájemnice zavražděné Julie Ďuríková. Při déle trvajícím výslechu začala být Ďuríková nervózní a oběma zkušeným vrchním strážmistrům bylo jasné, že má s činem cosi společného. Z uvedeného důvodu byla zatčena a dodána do vazby okresního soudu v Nitře.

Následující den, při výslechu Ďuríková vrchnímu strážmistru Procházkovi sdělila, že loupežnou vraždu spáchal její milenec Jan Uherčík ze sousedního Velkého Cetína. Ihned poté byl Uherčík zatčen a při domovní prohlídce u něho byly nalezeny všechny odcizené předměty. Část odcizených peněz ale již stihl propít v hospodě.

Z tohoto důvodu byl Jan Uherčík rovněž dodán do vazby nitranského okresního soudu. Jelikož nebyl zjištěn žádný podíl Julie Ďuríkové na spáchaném zločinu, byla z vazby propuštěna. Ihned po propuštění se Ďuríková z podnájmu odstěhovala do své domovské obce Šurany.

Dalším vyšetřováním bylo žjištěno, že Uherčík, který byl momentálně bez práce, hodlal ukrást peníze a další cennosti v obchodě Etely Veilové. Při činu jej ale obchodnice přistihla, což se jí stalo osudným. V žádném případě však Uherčík, který do domu často přicházel za svojí milou, neplánoval zavraždění zaměstnavatelky své milé.

Strážmistr Votruba prováděl každodenně Altův výcvik, ke zdokonalování jeho schopností. Občas požádal některého z kolegů, aby se oblékl do ochranného obleku a představoval figuranta. Jakmile Alto spatřil na dané osobě místo četnického stejnokroje ochranný oblek, doslova neznal slitování. Z pevného stisku zubů Alto povolil vždy až na povel svého pána.   

 

Nácvik s figurantem v obleku

Časně ráno v sobotu 20. května 1933 vyžádala vyslání služebního psa pátračky četnická stanice Kojmatice v politickém okrese Nové Zámky do Velkého Kýru, kde došlo ke vloupání do mlýna a odcizení pšenice a mouky.

Vzhledem k tomu, že měl strážmistr Votruba volno po službě, naložilo jej s Altem motorové kolo řízené strážmistrem Tomkem doma. Právě se chystali k odchodu na výcvik za město.

Po příjezdu na místo činu vzdálené od Nitry patnáct kilometrů se od zástupce velitele místní četnické stanice štábního strážmistra Václava Suchochleba dozvěděli, že neznámí pachatelé odcizili ku škodě mlynáře Šimky celkem 7 pytlů pšenice o váze zhruba 5 metrických centů a 20 kg mouky v celkové ceně zhruba 900 Kč.

Pachatelé, kteří byli nejméně tři, se vloupali do mlýna po vypáčení dveří. Uvnitř mlýna byla nalezena zachovaná stopa bosé nohy, což nasvědčovalo tomu, že pouze jeden z pachatelů vešel dovnitř, zatímco ostatní zůstali venku a vytahovali jim podávané odcizené pytle.

U mlýna stojícího na břehu řeky Stará Nitra je z druhé strany veřejná, hodně frekventovaná ulice. Kromě toho provoz ve mlýně samotném nebyl po zjištění vloupání zastaven. Alto uvedený svým pánem na stopu tuto sledoval přes dvůr po pěšince k řece, kde byla uvázána loďka Ludvíka Dojčáka z Velkého Kýru číslo popisné 159. Zde Alto ve svém stopování ustal. Loďka byla běžně používána k přivážení obilí do mlýna a následně k odvozu semleté mouky či šrotu a z tohoto důvodu nebylo možno vyloučit, že pachatelé použili tuto loďku i k odvozu odcizených pytlů. Další stopování služebním psem tudíž nebylo možné.

Mlynářovo podezření padlo na jednoho ze zaměstnanců – mlynářského pomocníka Jana Sládečka, s nímž měl v poslední době nesrovnalosti a hádky vzhledem k jeho špatné pracovní morálce. Z tohoto důvodu byl mlynářský pomocník oznámen četnickou stanicí Komjatice okresnímu soudu v Nových Zámcích. A v pátrání po pachatelích nadále pokračovala místní četnická stanice.

Dalším z podobných případů, k němuž byl bezdůvodně rekvírován služební pes nitranské pátračky se stal ve čtvrtek 1. června 1933 v obci Kovarce v obvodu četnické stanice Oponice v politickém okrese Topolčany.

Po příjezdu motorového kola pátrací stanice na místo bylo od velitele místní četnické stanice vrchního strážmistra Josefa Barona zjištěno, že v noční době se dva neznámí pachatelé probourali zdí z ulice do obchodu Anny Bakové a zde odcizili jeden velký pytel mouky v ceně 400 Kč. Jak v obchodní místnosti, tak i venku na hlíně vybrané z otvoru ve zdi byly slabě znatelné otisky mužských bot velikosti asi 24 centimetrů, které vedly na ulici dolů obcí. To byl důvod, proč četnická stanice Oponice vyžádala vyslání služebního psa nitranské pátračky. 

Vzhledem k tomu, že se obchod nacházel uprostřed obce a ze všech stran byl obklopen frekventovanými ulicemi, nebylo však možno použít přivezeného služebního psa ke stopování.

Přesto jako na spolupachatele činu padlo podezření na nočního hlídače Štefana Jakubíka, který byl zadržen hlídkou pátrací stanice ve spolupráci s četníky z Oponic. Hlavním usvědčujícím důkazem proti nočnímu hlídači byly stopy jeho obuvi nalezené nejen na ulici u vybourané zdi obchodu, nýbrž i v obchodní místnosti.

Výslechem Štefana Jakubíka u obecního starosty se podařilo zjistit další spolupachatele činu, u nichž byla zajištěna část odcizené mouky.

Všechny na činu zúčastněné osoby byly postupně zadrženy a následně včetně nočního hlídače Štefana Jakubíka, jež se zpronevěřil svému poslání, udány okresnímu soudu v Topolčanech.

Přesto, že k vyšetření případu nepřispěl původně vyžádaný služební pes nitranské pátračky, byl pro všechny přítomné četníky důvod k oslavě, která se odehrála v zahradě místního hostince.

 

Četníci v zahradě restaurace

Velitel četnického oddělení major Hodinář byl opětovně nucen důrazně připomenout všem okresním četnickým velitelstvím v obvodu nitranské četnické pátrací stanice a jim podřízeným četnickým stanicím, nutnost dodržování zásad stanovených pro rekvizici služebního psa pátrací stanice ke stopování. Neboť sebelépe vycvičený služební pes totiž nedokáže dělat zázraky…

Obálka knihy Četnický pes Alto opět na stopě

 

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého ČETNICKÝ PES ALTO OPĚT NA STOPĚ, vydané nakladatelstvím Pragoline. Kniha je k dostání na www.megaknihy.cz a byla vydána i v elektronické podobě, která je k dostání na www.kosmas.cz.  Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.

Nakladatelství  Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Komentáře z facebooku